2023

25.01.2023

KOMISIA PREDSTAVILA OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ZAPOJENIA SOCIÁLNYCH PARTNEROV NA ÚROVNI EÚ A ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Komisia dnes predstavila iniciatívu, ktorá má výraznejšie posilniť a podporiť sociálny dialóg prijatím konkrétnych opatrení na úrovni EÚ i jej členských štátov. Miera a kvalita zapojenia sociálnych partnerov sa v jednotlivých krajinách značne líši. Popritom na vnútroštátnych úrovniach klesá počet členov v odborových organizáciách, ako aj podiel pracovníkov krytých kolektívnymi zmluvami (z priemeru EÚ na úrovni okolo 66 % v roku 2000 na približne 56 % v roku 2019). Komisia preto prichádza s návrhom na odporúčanie Rady, v ktorom sa stanovuje, ako môžu krajiny EÚ výraznejšie posilniť sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na vnútroštátnej úrovni. Komisia predkladá aj oznámenie o posilnení a podpore sociálneho dialógu na úrovni EÚ. Sociálni partneri boli do prípravy oboch iniciatív úzko zapojení.

Možnosti rozvoja sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni:

 • V súlade s vnútroštátnou praxou zaručiť konzultácie so sociálnymi partnermi pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík;
 • Obrátiť pozornosť sociálnych partnerov na nové či atypické formy zamestnania a podnecovať ich k rozsiahlej propagácii výhod sociálneho dialógu a každej z dohodnutých kolektívnych zmlúv;
 • Umožniť zvýšenie potenciálu zamestnaneckých a zamestnávateľských združení, napríklad zaručením prístupu k relevantným informáciám a zaistením podpory od národných vlád.

Podpora zapojenia sociálnych partnerov na úrovni EÚ:

 • Posilniť európsky sektorový sociálny dialóg modernizáciou jeho rámca v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi EÚ, prípadne aj revíziou súčasných pravidiel;
 • Pokračovať v podpore sociálnych partnerských dohôd, najmä poskytovaním administratívnej pomoci a právneho poradenstva;
 • Zvýšiť zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík EÚ, napríklad zhromažďovaním názorov európskych sociálnych partnerov z jednotlivých odvetví na politické priority EÚ pred prijatím ročného pracovného programu Komisie;
 • Zefektívniť technickú a finančnú podporu EÚ pre sociálnych partnerov. Komisia tak napríklad v spolupráci so sociálnymi partnermi zriadi výskumnú sieť na monitorovanie a podporu sociálneho dialógu EÚ.

Okrem toho Komisia vyzýva sociálnych partnerov, aby rokovali a uzatvárali viac sociálnych partnerských dohôd a zvýšili členstvo a reprezentatívnu silu odborových zväzov a zamestnávateľských združení. Komisia bude aj naďalej podporovať sociálny dialóg na medzinárodnej úrovni formou pravidelnej spolupráce s Medzinárodnou organizáciou práce, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšími.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

24.01.2023

REFORMA KONCEPCIE TRHU EÚ S ELEKTRINOU

Európska komisia včera otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi, podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov a dosiahnuť väčšiu odolnosť trhu. Konzultácia podporí prácu Komisie na legislatívnom návrhu, ktorý by mala dodať v prvom štvrťroku tohto roka. Konzultácia bude prebiehať do 13. februára a bude zameraná na štyri hlavné oblasti:

· zníženie závislosti účtov za elektrinu od krátkodobých cien fosílnych palív a podporu zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov;

· zlepšenie fungovania trhu v snahe zaistiť bezpečnosť dodávok a naplno využívať alternatívy k dodávkam plynu, ako je skladovanie a reakcia na strane spotreby;

· zvýšenie ochrany a posilnenie postavenia spotrebiteľov;

· zlepšenie transparentnosti a integrity trhu a dohľadu nad ním.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

24.01.2023

EURÓPSKA INICIATÍVA ZAMERANÁ NA DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE V ONKOLÓGII

Komisia včera odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné inštitúcie a inovátorov, aby mohli čo najlepšie využívať inovačné riešenia liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov založené na údajoch. Práca v rámci iniciatívy, ktorá je hlavnou akciou európskeho plánu na boj proti rakovine, sa zameria na vytvorenie digitálnej infraštruktúry, v ktorej sa spoja zdroje s databázami údajov z diagnostického zobrazovania v onkológii z celej EÚ. Zároveň sa zabezpečí dodržiavanie vysokých etických štandardov, dôvera, bezpečnosť a ochrana osobných údajov. Okrem toho infraštruktúra prepojí iniciatívy EÚ, vnútroštátne iniciatívy, siete nemocníc, ako aj výskumné archívy údajov zo zobrazovania a iných relevantných zdravotných údajov. Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii odštartovala svoje dva projekty. Prvým je EUCAIM a druhým zariadenie na testovanie a experimentovanie v oblasti umelej inteligencie pre zdravie (ZTE - zdravie). Úplné fungovanie digitálnej infraštruktúry je plánované na rok 2026.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

24.01.2023

MIGRÁCIA: NOVÁ OPERAČNÁ STRATÉGIA PRE ÚČINNEJŠIE NÁVRATY

Komisia dnes navrhla operačnú stratégiu pre účinnejšie návraty. Jej hlavným cieľom je zvýšiť celkový počet účinných návratov prostredníctvom rýchleho vykonávania v súlade s právom EÚ a Chartou základných práv. Účinný a spoločný systém EÚ pre návraty je ústredným pilierom dobre fungujúcich a dôveryhodných migračných a azylových systémov, ako aj komplexného prístupu Nového paktu o migrácii a azyle. Táto stratégia prispeje k diskusiám počas neformálneho zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutoční koncom tohto týždňa. Stratégia sa zameriava na štyri kľúčové oblasti:

· cielené akcie zamerané na okamžité potreby vrátane spoločných operácií návratu vo vymedzených tretích krajinách;

· urýchlenie procesu návratu;

· podpora poradenstva v oblasti návratu a reintegrácie;

· digitalizácia riadenia návratov.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

19.01.2023

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE O CENU KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ 2023

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým vo veku 16-30 rokov za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Termín na podanie prihlášky je tento rok do 2. februára 2023.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2023 troch víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Zástupcovia všetkých 27 víťazných národných projektov budú pozvaní do nemeckého Aachenu na slávnostné odovzdávanie cien.

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež je možné prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 •  podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
 •  pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
 •  slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
 •  poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny Karola Veľkého pre mládež.

V prípade otázok píšte na mail youth@EP.europa.eu . 

17.01.2023

KOMISIA VYPLÁCA UKRAJINE PRVÉ 3 MILIARDY EUR Z BALÍKA MARROFINANČNEJ POMOCI+ V CELKOVEJ VÝŠKE 18 MILIÁRD EUR

Európska komisia dnes vyplatila prvú splátku vo výške 3 miliárd eur z balíka makrofinančnej pomoci+ pre Ukrajinu. Vďaka stabilnej, pravidelnej a predvídateľnej finančnej podpore do výšky 18 miliárd eur na rok 2023 v rámci tohto nástroja bude Ukrajina schopná naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať prevádzku základných verejných služieb, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre premiestnené osoby. Ukrajine to takisto umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú Ruskom v jeho útočnej vojne, ako je energetická infraštruktúra, vodovodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.

Zdroj: Európska komisia

17.01.2023

VYUŽÍVANIE TALENTOV V EURÓPE: NOVÝ STIMUL PRE REGIÓNY EÚ

Členské štáty EÚ čelia prudkému poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Ich počet sa v rokoch 2015 až 2020 znížil o 3,5 milióna a očakáva sa, že do roku 2050 z tohto počtu ubudne ďalších 35 miliónov ľudí. Zároveň je 82 regiónov v 16 členských štátoch (ktoré tvoria takmer 30 % obyvateľstva EÚ) výrazne zasiahnutých práve poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, nízkym podielom absolventov univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania, prípadne negatívnou mobilitou svojich obyvateľov vo veku 15 - 39 rokov. Komisia preto spúšťa "Mechanizmus podpory talentov". Mechanizmus bude podporovať regióny EÚ zasiahnuté zrýchleným poklesom počtu ich obyvateľov v produktívnom veku v snahe zaškoliť, udržať si a prilákať ľudí, zručnosti a kompetencie potrebné na riešenie dosahu demografického prechodu. Fungovanie mechanizmu je vysvetlené v dnešnom Oznámení o využívaní talentov v regiónoch Európy a ide o prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá má podporiť Európsky rok zručností navrhnutý Komisiou v snahe priniesť nový impulz do procesu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. V oznámení sú uvedené na mieru šité a viacrozmerné riešenia orientované na miestne potreby vrátane využívania existujúcich fondov a iniciatív EÚ na podporu regiónov, ktoré sú najviac zasiahnuté prebiehajúcim demografickým prechodom a jeho vedľajšími účinkami, ako aj na predchádzanie vzniku nových a rastúcich územných rozdielov v EÚ. Komisia dnes zároveň uverejňuje svoju správu o vplyve demografických zmien za rok 2023, ktorou sa aktualizuje demografická správa z roku 2020. Správa sa nanovo venuje demografickým trendom a vplyvom, ktoré boli identifikované vo svetle nedávneho vývoja, ako napríklad Brexit, pandémia COVID-19 či ruská vojenská agresia voči Ukrajine. V správe sa zdôrazňuje, že na zabezpečenie budúcej prosperity a blahobytu v EÚ je nevyhnutné riešiť výzvy, ktoré so sebou prináša demografický prechod.

Zdroj: Európska komisia

17.01.2023

SPRÁVA O POKROKU NOVÉHO EURÓPSKEHO BAUHAUSU

Komisia predkladá prvú správu o pokroku iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB), v ktorej hodnotí výsledky jej prvých dvoch rokov. Zároveň predstavuje kompas NEB ako prvý nástroj na jej hodnotenie. S Novým európskym Bauhausom vznikla po celej Európe široká komunita organizácií a občanov, ktorí pracujú na spoločnej vízii udržateľnosti, inklúzie a zmyslu pre krásu. NEB sa spája s aktivitami, ako sú udeľovanie cien Nového európskeho Bauhausu, jeho prvý festival či laboratórium NEB, vďaka ktorým sa formuje nadnárodná občianska sieť. V kontexte Európskeho roka zručností sa budú ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2023 tematicky zameriavať na vzdelávanie a jeho geografické pokrytie, ktoré sa okrem členských štátov EÚ rozšíri aj na západný Balkán. Tento rok vznikne aj akadémia NEB a s cieľom urýchliť transformáciu na udržateľnú výstavbu, obehovosť a biologické materiály sa začne poskytovať odborná príprava. Cez rozbehnuté projekty, napríklad laboratórium NEB, sa bude Nový európsky Bauhaus presadzovať vo všetkých politikách. Jednou z dôležitých úloh NEB je zvýšiť svoju prítomnosť v krajinách a regiónoch vrátane vidieckych oblastí, v ktorých sa zatiaľ výraznejšie neprejavil. Vďaka prepojeniu Nového európskeho Bauhausu s programom Erasmus+ "DiscoverEU" budú mať mladí Európania čoskoro možnosť objavovať podmanivé kraje a mestá Európy a zároveň sa dozvedieť o projektoch Nového európskeho Bauhausu. Komisia bude pokračovať v začleňovaní NEB do všetkých programov EÚ vrátane zdieľaného hospodárenia politiky súdržnosti. Zároveň sa bude ďalej zvyšovať jeho financovanie. V rokoch 2023 a 2024 sa na cielené výzvy NEB v rámci misie a klastrov programu Horizont Európa vyčlení viac ako 106 miliónov eur.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

13.01.2023

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV O OCHRANE ZÁKLADNÝCH PRÁV NA HRANICIACH EÚ

Komisia včera rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom "Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ". Iniciatíva apeluje na vytvorenie rámca, ktorý by zaručil dodržiavanie zákazu násilia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktorý je zakotvený v článku 4 Charty základných práv, v súvislosti s politikami EÚ v oblasti kontroly hraníc, azylu a imigrácie. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore (podpisov) pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

12.01.2023

NOVÉ POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE LEPŠEJ KVALITY PITNEJ VODY A PRÍSTUPU K NEJ NADOBÚDAJÚ PLNÚ ÚČINNOSŤ

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ. Nové pravidlá predstavujú jeden z najvyšších štandardov na svete pre pitnú vodu, a to v súlade s ambíciou nulového znečistenia ohlásenou v Európskej zelenej dohode. Je to aj reakcia na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water, ktorá získala 1,6 milióna podpisov na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu pitnej vody smernica o pitnej vode obsahuje aktualizované bezpečnostné normy, zavádza metodiku na identifikáciu a riadenie rizík kvality v celom dodávateľskom reťazci vody, stanovuje zoznam sledovaných látok, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory, ako aj nové druhy chemických látok, ktoré sa majú monitorovať, a zavádza ustanovenia o zhode pre výrobky, ktoré sa majú používať v styku s pitnou vodou. Nová smernica sa zaoberá únikom vody, keďže v súčasnosti sa v priemere 23 % upravenej vody stráca počas distribúcie v EÚ. Existujú aj požiadavky, aby členské štáty zlepšili a zachovali prístup k pitnej vode pre všetkých, a najmä pre zraniteľné a marginalizované skupiny. Nová smernica nadobudla účinnosť 12. januára 2021 a členské štáty ju dodnes museli transponovať do vnútroštátneho práva.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

12.01.2023

PRAVIDLÁ NA ZABEZPEČENIE SPRAVODLIVÝCH A OTVORENÝCH TRHOV EÚ VSTUPUJÚ DO ÚČINNOSTI

Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zahraničných subvenciách. Vďaka novému súboru pravidiel na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami zostane EÚ otvorená obchodu a investíciám. Tieto pravidlá zároveň zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu. Komisia navrhla toto nariadenie v máji 2021 a Európsky parlament a Rada ho odsúhlasili v rekordnom čase v júni 2022. Nariadenie o zahraničných subvenciách pozostáva z troch nástrojov, ktoré bude Komisia presadzovať:

 • povinnosť spoločností oznamovať Komisii koncentrácie zahŕňajúce finančný príspevok vlády krajiny mimo EÚ, ak i) nadobudnutá spoločnosť, jedna zo strán fúzie alebo spoločný podnik dosiahne v EÚ obrat vo výške najmenej 500 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 50 miliónov eur,
 • povinnosť spoločností oznamovať Komisii účasť na postupoch verejného obstarávania, ak i) odhadovaná hodnota zákazky dosahuje najmenej 250 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 4 milióny eur za jednu krajinu mimo EÚ. Komisia môže zakázať zadávanie zákaziek v rámci týchto postupov spoločnostiam, ktoré využívajú subvencie narúšajúce hospodársku súťaž,
 • v prípade všetkých ostatných situácií na trhu môže Komisia začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex officio), ak má podozrenie, že môže dochádzať k narúšajúcim zahraničným subvenciám. To zahŕňa možnosť vyžiadať si v prípade postupov verejného obstarávania a menších koncentrácií oznámenia ad hoc.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie

03.01.2023

30 ROKOV JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO TRHU

EÚ tento rok oslavuje 30. výročie jednotného trhu, ktorý je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie. Jednotný európsky trh, ktorý vznikol 1. januára 1993, umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu v rámci EÚ, uľahčuje život ľuďom a otvára nové príležitosti pre podnik.

Počas 30 rokov viedol jednotný trh k bezprecedentnej integrácii trhov medzi hospodárstvami členských štátov, slúžil ako hnacia sila rastu a konkurencieschopnosti a podporoval hospodársku a politickú silu Európy na celosvetovej úrovni. Zohral tiež kľúčovú úlohu pri urýchľovaní hospodárskeho rozvoja nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ, pri odstraňovaní prekážok vstupu na trh a je zárukou vysokej bezpečnosti a globálnych technologických noriem.

Obyvatelia Slovenska v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo uvádzajú prínosy jednotného trhu ako jednu z najoceňovanejších výhod členstva v EÚ.

02.01.2023

CHORVÁTSKO VSTÚPILO 1. JANUÁRA DO SCHENGENU

Chorvátsko sa 1. januára pripojilo k schengenskému priestoru, čo ukončí dlhé čakanie na hraničných priechodoch s Maďarskom a Slovinskom.

Uvoľnenie opatrení však nebude ihneď platiť pre leteckú dopravu. Z technických príčin sa vstup do Schengenu na letiskách prejaví až od 26. marca.

02.01.2023

ŠVÉDSKE PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ

Od 1. januára do 30. júna 2023 predsedá Rade EÚ Švédsko.

Švédsko určilo štyri priority pre prácu počas svojho tretieho predsedníctva Rady:

 • bezpečnosť - jednota
 • konkurencieschopnosť
 • zelená a energetická transformácia
 • demokratické hodnoty a právny štát - náš základ

Švédske predsedníctvo bude uprednostňovať pokračujúcu hospodársku a vojenskú podporu Ukrajine, ako aj podporu jej smerovania do EÚ. Svoju pozornosť bude venovať európskej konkurencieschopnosti, znižovaniu rizík nestálych cien energie a reforme trhu s energiou, zelenej transformácii a dodržiavaniu zásad právneho štátu.

Jednota a pripravenosť konať zostáva kľúčom k bezpečnosti, odolnosti a prosperite EÚ. Švédsko preberá predsedníctvo v čase, keď Európska únia čelí bezprecedentným výzvam. Zelenšia, bezpečnejšia a voľnejšia Európa je základom priorít aj predsedníctva Švédska.

Zdroj: Európska komisia