Akčný plán pre európsku demokraciu

03.12.2020

Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

Týmto akčným plánom EK reaguje na výzvy, ktoré prináša narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi a stanovuje opatrenia, založené na troch hlavných pilieroch:

 • podpora slobodných a spravodlivých volieb - EK:
 • navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu("politická reklama").
 • zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán.
 • spustí nový operačný mechanizmus, na výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.
 • využije prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a programu Kreatívna Európa na podporu angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb.
 • posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.
 • posilnenie slobody médií - EK:
 • v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti.
 • bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete.
 • predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy,
 • realizuje nový monitora vlastníctva médií
 • boj proti dezinformáciám - EK:
 • navrhuje zlepšenie existujúcich nástrojov na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane novej možnosti ukladať páchateľom sankcie.
 • EK na jar 2021 vydá usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

Akčný plán pre európsku demokraciu sa bude vykonávať do roku 2023, potom EK posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.