Ako napreduje prehlbovanie hospodárskej a menovej únie?

12.06.2019

V priebehu štyroch rokov od uverejnenia správy piatich predsedovsa zaznamenal výrazný pokrok pri posilňovaní priestoru s jednotnou menou a odolnosti hospodárskej a menovej únie v Európe. Mnohé nedostatky, ktoré sa naplno prejavili počas hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze po roku 2007, sa vyriešili. Stále je však treba podnikať významné kroky. Jednotná mena a koordinácia tvorby hospodárskej politiky sú prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov: viac pracovných miest, rast, investície, sociálna spravodlivosť a makroekonomická stabilita pre členov eurozóny, ako aj pre EÚ ako celok.

Komisia pred samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 21. júna, vyzýva lídrov EÚ, aby:

  • dosiahli dohodu o hlavných prvkoch rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť s cieľom podporiť jeho urýchlené prijatie Európskym parlamentom a Radou, stanovili jeho rozpočet v kontexte viacročného finančného rámca,
  • dokončili zmeny Zmluvy o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu v záujme jej rýchlej ratifikácie členskými štátmi eurozóny vrátane funkčného a účinného spoločného zabezpečovacieho mechanizmu, zabezpečenia likvidity pri riešení krízových situácií a aktívnych a účinných preventívnych nástrojov, zachovali jasné vymedzenie zodpovedností medzi aktérmi a možnosť upraviť jednotný súbor pravidiel EÚ pre banky na základe metódy Spoločenstva, začlenili Európsky mechanizmus pre stabilitu do právnych predpisov EÚ,
  • obnovili úsilie o dobudovanie bankovej únie počnúc politickými rokovaniami o európskom systéme ochrany vkladov,
  • urýchlili pokrok v oblasti únie kapitálových trhov a zintenzívniť úsilie o posilnenie medzinárodnej úlohy eura.