Ambiciózny program EK v oblasti zdravia na obdobie 2021 - 2027

29.05.2020

Európska komisia predložila aj ambiciózny návrh nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4HEALTH na obdobie 2021 - 2027, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR. Program vznikne v reakcii na potrebu výrazne zvýšiť pripravenosť a schopnosť EÚ účinne reagovať na veľké cezhraničné ohrozenia zdravia. EU4Health významne prispeje k obnove po pandémii ochorenia COVID-19 tým, že zlepší zdravie obyvateľov EÚ, posilní odolnosť systémov zdravotníctva a podporí inovácie v zdravotníctve. Vyplní medzery odhalené krízou a zabezpečí, aby systémy zdravotníctva EÚ boli dostatočne odolné na to, aby čelili novým a budúcim zdravotným hrozbám.

Program EU4Health má tri všeobecné ciele:
1. ochrana ľudí v EÚ pred vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšenie kapacít krízového riadenia;
2. sprístupnenie a dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a iných výrobkov súvisiacich s krízou, ich dostupnosť a podpora inovácií;
3. posilnenie zdravotníckych systémov a pracovnej sily, a to aj investovaním do verejného zdravia

Okrem pripravenosti na krízy a reakcie na ňu sa program EU4Health zameria na ďalšie dôležité dlhodobé výzvy pre systémy zdravotníctva, ako nerovnosti v zdravotnom stave medzi skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi a prístup k kvalitnej dostupnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti.