Budúce partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

03.02.2020

Európska komisia dnes vydala odporúčanie Rade na začatie rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom. Toto odporúčanie je založené na existujúcich usmerneniach a záveroch Európskej rady, ako aj na spoločnom politickom vyhlásení EÚ a Británie z októbra 2019. Zahŕňa komplexný návrh smerníc, ktoré vymedzujú rozsah aj podmienky budúceho partnerstva. Tieto smernice sa vzťahujú na všetky oblasti záujmu vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, účasti na programoch Únie a ďalších oblastiach spolupráce. Špecializovaná kapitola o správe a riadení poskytuje prehľad celkového rámca riadenia, ktorý pokrýva všetky oblasti hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce. Ak Rada príjme návrh smerníc, Európska komisia bude formálne oprávnená začať rokovania a vystupovať ako vyjednávač Únie.