Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2018

04.07.2019

Dnešná výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018. V prehľade výsledkov jednotného trhu, ktorý bol dnes takisto uverejnený, sa hodnotia výsledky krajín EÚ/EHP na jednotnom trhu EÚ a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by jednotlivé krajiny a Komisia mali zintenzívniť svoje úsilie.

Jednotný trh môže občanom a podnikom prinášať množstvo výhod len vtedy, ak spoločne odsúhlasené pravidlá v praxi skutočne fungujú. Komisia vyzvala členské štáty, aby pravidlá EÚ zavádzali, uplatňovali a presadzovali pozorne a aby nevytvárali nové prekážky. Ide o také oblasti ako emisie z automobilov, elektronický obchod, sociálne médiá, sektor služieb a mnohé ďalšie.

Podľa aktuálnej výročnej správy došlo k miernemu nárastu (o 0,8 %) otvorených prípadov nesplnenia povinnosti (1 571) v porovnaní s rokom 2017 (1 559 prípadov). Hlavnými oblasťami boli okrem iných životné prostredie, mobilita a doprava, ako aj vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP. Pri každom nesprávnom uplatnení práva EÚ občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ.