EK prijala správu o dôsledkoch demografických zmien v Európe

17.06.2020

Európska komisia dnes prijala správu o dôsledkoch demografických zmien. Táto správa predstavuje hlavné hnacie sily tejto demografickej zmeny a jej účinky na Európu. Zdôrazňuje tiež vzájomnú závislosť medzi demografickými štruktúrami, vplyv krízy a schopnosť sa z nej dostať. Správa vykresľuje dlhodobé demografické trendy v európskych regiónoch - od dlhšej očakávanej dĺžky života cez nižšiu mieru pôrodnosti, starnúce spoločnosti a menšie domácnosti až po rastúcu urbanizáciu. Opisuje sa v nej aj pokles podielu Európy na svetovej populácii - očakáva sa, že do roku 2070 bude predstavovať menej ako 4 % celkového obyvateľstva.

Správa o Slovensku:

K 7. januáru 2019 bolo na Slovensku 5,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje 1,2 % z celkového počtu obyvateľov EÚ27. Súčasný trend ukazuje, že v roku 2070 by na Slovensku mohla byť najviac zastúpená veková skupina žien nad 80 rokov, zároveň by sa znížili skupiny mužov aj žien od 20 do 49 rokov, a aj celkový počet obyvateľov, ktorý by bol menej ako 5 miliónov Slovákov. Spôsobí to zvyšujúca sa dĺžka života, ale aj rastúca úmrtnosť a naopak klesajúci počet živonarodených detí. Podľa výsledkov Eurostatu na Slovensku v roku 2019 žilo 98,6 % štátnych príslušníkov, 1 % ľudí z krajín EÚ a 0,4 % štátnych príslušníkov tretích krajín. Miera imigrácie sa za posledných päť rokov výrazne nezmenila, naopak miera emigrácie mierne klesá.