Energetická únia: Nová výzva na predkladanie návrhov

13.03.2020

Európska komisia dnes vyhlásila výzvu v hodnote 980 miliónov EUR na predloženie návrhov na kľúčové projekty európskej energetickej infraštruktúry s významnými cezhraničnými prínosom. Financovanie EÚ pochádza z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), európskeho podporného programu pre transeurópsku infraštruktúru. Aby sa projekty mohli uchádzať o financovanie z nástroja CEF Energy, musia byť najskôr zadefinované ako projekty spoločného záujmu (PCI).

PCI musia mať významný vplyv na najmenej dve krajiny EÚ a musia zvýšiť konkurencieschopnosť, energetickú bezpečnosť EÚ a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a v reakcii na verejnú diskusiu a stanoviská Európskeho parlamentu sa Komisia pri posudzovaní žiadostí o financovanie v tomto roku sústredí viac na príspevky k cieľom klimatickej neutrality. Náležitá pozornosť sa bude venovať projektom v oblasti elektrickej energie vrátane projektov sietí a projektov skladovania elektrickej energie, aby sa podporilo najmä zavádzanie obnoviteľnej energie. CEF-Energy má celkový rozpočet 4,9 miliardy EUR na transeurópsku energetickú infraštruktúru na obdobie rokov 2014 - 2020.