EÚ investuje 100 miliónov EUR na propagáciu zelenej a klimaticky neutrálnej Európy

17.02.2020

Európska komisia dnes avizovala investície vo výške 101,2 milióna EUR do desiatich veľkých projektov programu LIFE v oblasti životného prostredia a klímy. Projekty sa budú realizovať v deviatich členských štátoch, vrátane Slovenska, s cieľom je pomôcť pri prechode Európy na udržateľný spôsob hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrality. Na Slovensku a v Českej republike bude z programu LIFE podporený projekt na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý pomôže Slovensku dosiahnuť súlad so smernicami EÚ o kvalite ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým znečisťujúcim látkam.

EK pomocou tohto projektu podporí menej znečisťujúce druhy dopravy a náhradu neefektívnych starých kotlov, čím sa znížia emisie jemných častíc z vykurovania domácností o 25 %. Práve emisie častíc zo spaľovania tuhých palív pri vykurovaní domácností a emisie oxidu dusičitého z dopravy sú obzvlášť problematické pre Slovensko. To trpí zlou kvalitou ovzdušia, ktorá ovplyvňuje verejné zdravie a životné prostredie. Projekt bude zameraný aj na všetky regióny susednej Českej republiky, ktoré sú postihnuté podobnými problémami.