EÚ investuje do zlepšenia výskumných programov a zariadení 2 špičkových slovenských univerzít

19.11.2019

Európska komisia investovala 55,6 milióna EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v prospech Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť projektu ACCORD ("Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" - Rozvoj univerzitných kapacít a schopností vo výskume, vývoji a v inovácii).

Jej zámerom je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma vzdelávacími inštitúciami, ako aj s odvetvím priemyslu. V stredobode pozornosti pri tom je biotechnológia, biomedicína, progresívne materiály a digitálne technológie. Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas vyhlásil: "Tieto investície pomôžu prilákať nadaných študentov a výskumníkov na Slovensko a udržať si ich. Ide nám o to, aby sa vynikajúce pôsobenie krajiny v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky zviditeľnilo na celosvetovej scéne. Je to ukážkový príklad toho, ako Kohézny fond možno využiť na rozvoj vedeckých komunít na celom území EÚ." Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ sa v spolupráci s odvetvím priemyslu využijú na modernizáciu výskumných infraštruktúr a vybavenia i zostavenie nových študijných programov. Projekt by sa mal ukončiť do jari 2022. Tieto investície nadväzujú na investície z Kohézneho fondu programového obdobia 2007 - 2013, ktoré plynuli v prospech kompetenčných centier oboch vzdelávacích inštitúcií.