Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu na záchranu včiel Save the bees!

15.05.2019

Európska komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Save the bees! Protection of biodiversity and improvement of habitats for insects in Europe (Zachráňme včely! - Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe).Organizátori vyzývajú Komisiu, aby "prijala právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie biotopov hmyzu ako ukazovateľov nepoškodeného životného prostredia".

Iniciatíva občanov sa zameriava na vytvorenie povinných cieľov, "aby sa podpora biodiverzity stala celkovým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky; aby sa výrazne obmedzilo používanie pesticídov, bez výnimky zakázali škodlivé pesticídy a zreformovali kritériá oprávnenosti; aby sa podporovala štrukturálna diverzita v poľnohospodárskej krajine; aby sa účinne znižoval obsah živín (napr. Natura 2000); aby sa účinne zriaďovali chránené oblasti; aby sa zintenzívnil výskum a monitorovanie a zlepšilo vzdelávanie". Podľa zmlúv môže EÚ podnikať právne kroky v oblastiach, ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika či ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať, ale zatiaľ neanalyzovala jej podstatu. Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. mája 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden milión vyhlásení o podpore iniciatívy pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude povinná zaujať stanovisko a vyhodnotiť či a aké podnikne ďalšie kroky.