Európska komisia v oranžovom na podporu zastavenia násilia páchaného na ženách

25.11.2019

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách vydala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová vyhlásenie:

"Násilie páchané na ženách a dievčatách je násilím spáchaným na celom ľudstve a v Európe ani nikde vo svete by preň nemalo byť miesto. Všetci však vieme, že napriek nášmu odhodlaniu sme od dosiahnutia tohto cieľa stále ďaleko. K násiliu páchanému na ženách dochádza kdekoľvek, v bezpečí pred ním nie sú nikde, dokonca ani doma. Rozsah tohto problému je stále alarmujúci: Každá tretia žena v Európe zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi s cieľom ich sexuálneho vykorisťovania sú v EÚ ženy a dievčatá.

Našou zodpovednosťou ako EÚ a medzinárodného spoločenstva je dodržať náš záväzok predchádzať všetkým činom násilia voči ženám a dievčatám, otvorene ich zavrhovať a odsudzovať. Našou povinnosťou je zároveň podporovať a chrániť obete a vytvoriť pre ne bezpečné prostredie, kde nebudú mať strach nahlásiť tieto trestné činy, ktoré voči nim boli spáchané. Skoncovanie s násilím páchanom na ženách a dievčatách si vyžaduje pevné odhodlanie nielen na inštitucionálnej úrovni. Nutné je široké zapojenie medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií aj celej občianskej spoločnosti. Predovšetkým však mužov.

Náš cieľ je teda jasný: musíme skoncovať s násilím páchaným na ženách a dievčatách. Európska únia povedie túto medzinárodnú mobilizáciu na ochranu práv každej jednej ženy a každého jedného dievčaťa, aby mohli žiť slobodne a v bezpečí. Robíme to v záujme našej budúcnosti, aj pre súčasnosť, pretože ženy sú pilierom spravodlivých, otvorených, rozvinutých a demokratických spoločností. Nič by ich nemalo pripraviť o možnosť žiť a konať slobodne a bezpečne."

Európska únia zaviedla zásadné opatrenia, aby sa s násilím páchaných na ženách a dievčatách skoncovalo:

  • Smernica EÚ o právach obetí zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia.
  • Komisia v súčasnosti takisto pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
  • Program Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zažila násilie v určitej fáze svojho života až 1/3 všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený kvôli utajovaniu, stigme a hanbe, ktorá ho sprevádza. Na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia svoje sídlo v Bruseli, budovu Berlaymont rozsvieti 25. novembra večer na oranžovo.