Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

16.07.2020

Európska komisia dnes predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali. Na cezhraničných sezónnych pracovníkov sa vzťahuje rozsiahly súbor práv, ale vzhľadom na dočasnú povahu ich práce môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam. Pandémia koronavírusu tieto podmienky zvýraznila a v niektorých prípadoch ich ešte zhoršila. Tieto problémy by mohli zvýšiť riziko vzniku nových ohnísk nákazy COVID-19.

Dnes predložené usmernenia pripomínajú práva sezónnych pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie, teda bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane tých, ktorí z vlastnej iniciatívy pravidelne pracujú v zahraničí alebo sú vyslaní napríklad agentúrami dočasného zamestnávania a náborovými agentúrami. Je nevyhnutné, aby sezónni pracovníci a ich zamestnávatelia mali všetky informácie o svojich právach i povinnostiach. Viac ako 17,6 milióna občanov EÚ žije alebo pracuje v inej členskej krajine, než je krajina ich štátnej príslušnosti. Niektoré odvetvia európskeho hospodárstva, najmä agropotravinárstvo a cestovný ruch, sa v určitých častiach roka nezaobídu bez sezónnych pracovníkov z EÚ či mimo EÚ. Komisia odhaduje, že priemerný počet aktívnych sezónnych pracovníkov v EÚ sa pohybuje na úrovni niekoľko sto tisíc až milión.