Európsky postup spoločného zrušenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy

15.04.2020

Komisia dnes v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom. Vďaka výnimočným opatreniam, ktoré členské štáty a EÚ prijali, sa spomalilo šírenie vírusu a zachránili sa tisíce životov. Opatrenia však pre ľudí, spoločnosť a ekonomiku znamenajú nemalé náklady a nemôžu byť časovo neobmedzené.

EK berie do úvahy špecifiká jednotlivých krajín a v spoločnom európskom pláne stanovuje ako kľúčové tieto zásady:

  • Načasovanie uvoľňujúcich opatrení by malo spĺňať nasledujúce kritériá:
  • epidemiologické kritérium, z ktorého je zjavné, že počas dlhšieho obdobia sa šírenie ochorenia výrazne spomalilo a stabilizovalo
  • dostatočná kapacita zdravotného systému - opatrenia by mali zohľadňovať kapacitu JISiek či dostupnosť zdravotníckeho personálu a materiálu
  • vhodné monitorovacie kapacity - vrátane veľkej testovacej kapacity na rýchle rozpoznanie choroby a izoláciu nakazeného, vrátane možnosti vysledovateľnosti
  • Európsky prístup - načasovanie a spôsob uvoľňovania opatrení môže byť v členských krajinách rôzny, je však potrebné uplatniť spoločný rámec založený na vede, koordinácii, rešpekte a solidarite
  • Postupné uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu si vyžaduje sprievodné opatrenia - zhromažďovanie harmonizovaných údajov a vytvorenie spoľahlivého systému notifikovania a vysledovania kontaktov, rozšírenie kapacity testovania a zosúladenie metodík testovania, zvýšenie kapacity a odolnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, posilnenie kapacít v oblasti zdravotníckych a osobných ochranných prostriedkov a vyvinutie bezpečných a účinných liečebných postupov a liekov, ako aj vývoj a urýchlené zavedenie vakcíny na zastavenie šírenia koronavírusu.

Popri zrušení opatrení na obmedzenie pohybu treba strategicky naplánovať obnovu, hospodárske oživenie a opätovné nasmerovanie na udržateľný rast. Sem samozrejme patrí o dvojitá transformácia - prechod na zelenšiu a digitálnu spoločnosť a vyvodenie všetkých záverov zo súčasnej krízy o pripravenosti a odolnosti EÚ.

Čo bude nasledovať?

Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.