Iniciatíva REACT-EU a úverový nástroj pre verejný sektor na podporu zelených investícií

29.05.2020

Európska komisia navrhla, v rámci plánu obnovy, novú iniciatívu REACT - EU na zvýšenie podpory súdržnosti medzi členskými štátmi a podporu odolnosti a udržateľnosti ekonomík v súvislosti s dôsledkami krízy. REACT-EU (z angl. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) je iniciatíva, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus plus. Prispeje k zelenej, digitálnej a odolnej obnove hospodárstva.

Balík REACT-EU zahŕňa dodatočné finančné prostriedky vo výške 55 miliárd eur, ktoré budú sprístupnené na obdobie 2014 - 2020 Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskemu sociálnemu fondu (ESF), ako aj Európskemu fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Tie sa poskytnú v rokoch 2021 - 2022 z programu Next Generation EU a už v roku 2020 prostredníctvom cielenej revízie súčasného finančného rámca. Iniciatíva doplní do existujúcich programov politiky súdržnosti nové dodatočné zdroje a nebude sa uskutočňovať na úkor žiadneho iného programu ani odčerpávať zo zdrojov plánovaných na budúce roky.

Komisia dnes v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predložila návrh aj na úverový nástroj pre verejný sektor. Nástroj sa bude implementovať so zapojením Európskej investičnej banky a bude podporovať investície, ktoré prispievajú k tomu, aby sa orgány verejného sektora snažili o prechod ku klimatickej neutralite v prospech uhoľných regiónov a regiónov s vysokými emisiami uhlíka. Nástroj bude zahŕňať granty z rozpočtu EÚ v objeme 1,5 miliardy eur a úvery z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky až do výšky 10 miliárd eur. Zmobilizujú sa vďaka nemu investície vo výške 25 až 30 miliárd eur na pomoc územiam a regiónom, ktoré sú najpostihnutejšie prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa budú uprednostňovať tie, ktoré majú menšiu kapacitu na pokrytie nákladov na prechod.