Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

25.07.2019

Slovensko je dotknuté v nasledujúcich oblastiach:

  • Digitálny jednotný trh - oneskorenie s transpozíciou nariadenia EÚ o geografickom blokovaní do vnútroštátneho práva
  • Energetická efektívnosť - transpozícia pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do vnútroštátneho práva a ich riadne vykonávanie
  • Udržateľné biopalivá - neúplná transpozícia pravidiel EÚ, ktorými sa posilňuje udržateľnosť biopalív
  • Ochrana prírody - výzva Komisie na rozšírenie slovenskej sústavy Natura 2000 a dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo smernice o biotopoch
  • Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP - transpozícia nových pravidiel EÚ týkajúcich sa strelných zbraní do vnútroštátnych právnych predpisov, neoznámenie transpozičných opatrení
  • Ochrana detí - nevykonávanie pravidiel EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii
  • Cestná doprava - nezmodernizovanie prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov cestných dopravcov s novou verziou európskych registrov podnikov cestnej dopravy.