Komisia navrhuje nový centrálny elektronický priečinok na modernizáciu a zefektívnenie colných kontrol, uľahčenie obchodu a zlepšenie spolupráce

28.10.2020

Európska komisia dnes navrhla novú iniciatívu, ktorá jednotlivým orgánom zapojeným do colného konania uľahčí výmenu elektronických informácií, ktoré predkladajú obchodníci. Informácie vyžadované pri dovoze alebo vývoze tovaru tak bude treba predložiť len raz. Centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo má skvalitniť spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými orgánmi, aby sa zjednodušilo automatické overovanie necolných formalít, pokiaľ ide o vstup tovaru do EÚ alebo výstup tovaru z EÚ. Cieľom centrálneho elektronického priečinka je zdigitalizovať a zefektívniť procesy tak, aby podniky už nemuseli predkladať doklady viacerým rôznym orgánom cez jednotlivé portály. Začína sa ambiciózny projekt modernizácie hraničných kontrol v nadchádzajúcom desaťročí, ktorého cieľom je:

  • uľahčiť obchod,
  • zlepšiť kontroly bezpečnosti a dodržiavania predpisov,
  • znížiť administratívnu záťaž pre spoločnosti.

Colná únia každoročne uľahčí obchod s tovarom v hodnote presahujúcej 3,5 bilióna EUR. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutnou podmienkou pre nerušený priebeh obchodu, ale aj pre ochranu občanov, podnikov a životného prostredia EÚ. Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, aké dôležité je mať pružné, ale spoľahlivé colné postupy. Dnešný návrh je prvým krokom k vytvoreniu digitálneho rámca, ktorý skvalitní spoluprácu všetkých pohraničných orgánov. Centrálny elektronický priečinok umožní, aby podniky a obchodníci mohli poskytnúť údaje na jednom portáli v konkrétnom členskom štáte, čím sa zníži duplicita, potrebný čas aj náklady. Colné konanie bude prebiehať plne koordinovane a na úrovni EÚ a získame jasnejší prehľad o tom, aké tovary vstupujú do EÚ alebo ju opúšťajú. Tento ambiciózny projekt si vyžiada značné investície na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Komisia bude podporovať členské štáty pri tejto príprave vždy, keď to bude možné, a to aj prostredníctvom financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.