Komisia posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy

15.07.2020

Európska komisia dnes predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19. EK a členské štáty musia aj naďalej dbať na neustály dohľad a rýchlu reakciu. Opatrenia sú potrebné na zlepšenie pripravenosti vrátane testovania a sledovania kontaktov, lepšieho zdravotného dohľadu a rozšíreného prístupu k zdravotníckym protiopatreniam, ako sú osobné ochranné prostriedky, lieky a zdravotnícke pomôcky. Patria sem aj činnosti zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobné hygienické návyky, podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.

Komisia v oznámení uvádza niekoľko prioritných opatrení:

  • rozsiahlejšie testovanie, sledovanie kontaktov a dohľad zo strany orgánov verejného zdravotníctva s cieľom mapovať klastre a obmedziť šírenie nákazy z ohnísk,
  • plynulé zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom mechanizmov,
  • rýchly prístup k verejným zdravotníckym pohotovostným kapacitám, bez zanedbania iných oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi a rýchla výmena informácií
  • podpora zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami a osoby na okraji spoločnosti
  • zníženie zaťaženia sezónnou chrípkou, a to zvýšením zaočkovanosti alebo dodatočným vnútroštátnym obstarávaním očkovacích látok proti chrípke.

Ak má epidemiologická situácia v EÚ ostať udržateľná je potrebné aj naďalej koordinovať reakcie členských štátov. Opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré prijali jednotlivé krajiny, pomohli znížiť počet nových infekcií na úroveň, ktorú zdravotné systémy dokázali zvládnuť. Tak bolo možné postupne zrušiť rôzne obmedzenia a znova naštartovať väčšinu činností, opierajúc sa pritom o európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Komisia bude naďalej koordinovať svoju činnosť s ostatnými globálnymi aktérmi vrátane Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom zabezpečiť potrebnú medzinárodnú reakciu ochorenie COVID-19.