Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

17.06.2020

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Komisia sa teraz usiluje zozbierať názory a podnety v súvislosti s možnosťami, ktoré sa v nej uvádzajú, od všetkých zainteresovaných strán. Verejná konzultácia, ktorá bude otvorená do 23. septembra 2020, pomôže Komisii pripraviť prípadný legislatívny návrh v tejto oblasti. Na základe prijatých pripomienok Komisia predloží primerané legislatívne návrhy na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh.

Subvencie zo strany členských štátov boli vždy predmetom pravidiel EÚ o štátnej pomoci, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže. No negatívny vplyv môžu mať subvencie poskytované podnikom v EÚ vládami tretích krajín - tie však nespadajú pod únijnú kontrolu štátnej pomoci. V bielej knihe sa preto navrhujú riešenia a vyzýva sa na zavedenie nových nástrojov na riešenie tejto regulačnej medzery. V tejto súvislosti sa v dokumente predostiera niekoľko prístupov. Prvé tri možnosti (tzv. moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami i) na jednotnom trhu vo všeobecnosti (modul č. 1), ii) pri akvizíciách podnikov z EÚ (modul č. 2) a iii) pri postupoch verejného obstarávania EÚ (modul č. 3). Tieto moduly sa navzájom nevylučujú - naopak, môžu sa dopĺňať. V bielej knihe sa takisto stanovuje všeobecný prístup k zahraničným subvenciám v kontexte financovania EÚ.