Komisia rozhodla o zaregistrovaní iniciatívy „Právo na liečbu“

21.08.2020

Európska komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom "Právo na liečbu". Skupina organizátorov vyzýva Úniu, "aby uprednostnila verejné zdravie pred súkromným ziskom a aby zaručila, že vakcína a liečba ochorenia spôsobeného pandémiou sa stanú celosvetovým verejným statkom, ktorý bude voľne prístupný pre všetkých". Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy. Po dnešnej registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať 1-ročný proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Ciele iniciatívy:

  • zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19;
  • zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi;
  • zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci združovania technológií a patentov;
  • zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ z hľadiska transparentnosti verejných príspevkov a výrobných nákladov, ako aj doložky o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012, odkedy Komisia zaregistrovala celkovo 75 občianskych iniciatív a 26 ich odmietla.