Komisia vydáva usmernenie týkajúce sa účasti uchádzačov z tretích krajín na trhu verejného obstarávania v EÚ

24.07.2019

Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania. Je to zároveň prvý výsledok desiatich opatrení stanovených v oznámení o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, ktoré podporila Európska rada vo svojich záveroch z marca 2019. V usmernení sú uvedené praktické rady pre verejných obstarávateľov v členských štátoch. Slúži ako pomôcka na identifikáciu tých uchádzačov z tretích krajín, ktorí získali prístup na trh verejného obstarávania v EÚ.

Usmernenie sa zameriava sa na tieto oblasti:

  • Prístup zahraničných uchádzačov - pravidlá EÚ vo všeobecnosti nerozlišujú medzi spoločnosťami z EÚ a z tretích krajín. V usmernení sa však objasňuje, že zaručený prístup na trh verejného obstarávania v EÚ majú len spoločnosti z tretích krajín, s ktorými EÚ podpísala záväzné dohody o voľnom obchode vzťahujúce sa na verejné obstarávanie. V usmernení sa ďalej potvrdzuje, že členské štáty majú naďalej možnosť obmedziť prístup na svoje trhy v oblastiach obrany a bezpečnosti.
  • Odmietnutie ponúk s neobvykle nízkou cenou - usmernenie obsahuje kontrolný zoznam otázok, ktoré môžu obstarávatelia položiť uchádzačovi, aby im vysvetlil nízku cenu.
  • Verejné obstarávanie založené na kvalite - usmernenie obsahuje konkrétne príklady strategického obstarávania (inovatívne, sociálne zodpovedné a udržateľné) a vysvetľuje sa v ňom, ako pri postupe verejného obstarávania stanoviť a presadzovať sociálne, environmentálne a pracovné normy.
  • Praktická pomoc Komisie - v usmernení sa pripomína aj to, že verejné orgány môžu Komisiu požiadať, aby pred prijatím dôležitých krokov, posúdila zlučiteľnosť projektu s pravidlami verejného obstarávania EÚ (tzv. mechanizmus "posudzovania ex ante").