Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali ambicióznejšie plány na vykonanie Parížskej dohody

18.06.2019

EÚ je prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa Parížskej dohody, a členské štáty teraz po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK). Komisia dnes uverejnila posúdenie týchto navrhovaných plánov a zhodnotila, že národné plány síce ukazujú značné úsilie, ale vo viacerých oblastiach je priestor na zlepšenie, najmä v oblasti opatrení na dosiahnutie cieľov stanovených na rok 2030. Národné plány sú nedostatočné v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetickej efektívnosti a dosiahnutie celkových cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky si bude vyžadovať kolektívne zvýšenie úsilia.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: "Prostredníctvom týchto prvých národných plánov v oblasti energetiky a klímy preniká problematika energetickej únie na národnú úroveň: všetky členské štáty vypracúvajú rovnako ako EÚ politiky zamerané na transformáciu v oblasti klímy a energetiky integrovaným spôsobom a s desaťročným výhľadom. Všetky členské štáty dodali v pomerne krátkom čase pôsobivé návrhy. Žiadny z návrhov však nie je perfektný. Konečné plány je potrebné predložiť do konca roka a naše odporúčania ukazujú, kde je potrebné vynaložiť viac úsilia: niekde sú potrebné vyššie ambície, inde je potrebné bližšie rozpracovať politiku, lepšie špecifikovať investičné potreby alebo klásť väčší dôraz na sociálnu spravodlivosť. Jasnosť a predvídateľnosť sú skutočnou konkurenčnou výhodou európskej politiky v oblasti energetiky a klímy. Preto by sme sa tejto príležitosti mali čo najlepšie chopiť a dať národným plánom poriadny záverečný impulz."

Cieľom odporúčaní a podrobných hodnotení Komisie je pomôcť členským štátom dokončiť ich plány do konca roku 2019 a účinne ich vykonávať v nasledujúcom období. Národné plány by mali zabezpečiť jasnosť a predvídateľnosť pre podniky a finančný sektor s cieľom stimulovať potrebné súkromné investície. Zároveň členským štátom uľahčia programovanie financovania v rámci budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027. Podľa právnych predpisov EÚ týkajúcich sa energetickej únie musia členské štáty náležite zohľadniť odporúčania Komisie alebo verejne odôvodniť, prečo tak neurobili. Členské štáty sú takisto povinné zapojiť do vypracúvania konečných plánov verejnosť a tieto plány predložiť do konca tohto roka. Termín na predloženie konečných plánov je 31. decembra 2019.

Odporúčania Komisie pre Slovensko:

  • zvýšiť úroveň ambícií na rok 2030 na podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo výške aspoň 24 %
  • zvýšiť ambície v oblasti konečnej aj primárnej energetickej spotreby, poskytnúť riadnu kvantifikáciu očakávaných úspor energie
  • konkretizovať opatrenia na podporu cieľov energetickej bezpečnosti v oblasti diverzifikácie a znižovania energetickej závislosti, opatrení na zabezpečenie flexibility a dlhodobých dodávok jadrových materiálov a paliva vzhľadom na rozvoj výroby jadrovej energie
  • určiť výhľadové ciele a cieľové hodnoty, pokiaľ ide o integráciu trhu, a najmä opatrenia na rozvoj konkurenčnejších veľkoobchodných a maloobchodných trhov vrátane pokroku smerom k plne trhovým cenám
  • objasniť národné ciele a ciele financovania v oblasti výskumu, inovácie a konkurencieschopnosti, ktoré súvisia s energetickou úniou a ktoré majú byť dosiahnuté medzi rokmi 2023 - 2030, aby boli ľahko merateľné. Podporiť takéto ciele konkrétnymi a primeranými politikami a opatreniami vrátane tých, ktoré sa majú vypracovať v spolupráci s inými členskými štátmi, ako je napríklad strategický plán pre energetické technológie.
  • pokračovať v konzultáciách so susednými členskými štátmi a v regionálnej spolupráci v rámci Vyšehradskej skupiny a v rámci skupiny CESEC i v dvojstranných spoluprácach; regionálna spolupráca sa môže zamerať na ďalšiu integráciu vnútorného trhu s energiou, dekarbonizáciu a spravodlivý prechod a ďalšie oblasti
  • rozšíriť analýzu investičných potrieb a zdrojov vrátane primeraného financovania na národnej, regionálnej a únijnej úrovni
  • vytvoriť zoznam všetkých energetických dotácií, najmä dotácií na fosílne palivá, a prijatých opatrení, ako aj plánov na ich postupné ukončenie
  • doplniť analýzu interakcií s politikou v oblasti kvality ovzdušia a emisií do ovzdušia, v ktorej sa predložia a kvantifikujú vplyvy znečistenia ovzdušia v rôznych scenároch