Komisia zaregistrovala 3 nové európske iniciatívy občanov a jednu označila za právne neprípustnú

04.09.2019

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje tieto 3 nové európske iniciatívy občanov:

  • "Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne" - ide o stanovenie lehoty 10 rokov po pristúpení, v rámci ktorej bude možné uplatňovať automatické moratórium na platby zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre novopristúpenú krajinu, kým sa nezruší mechanizmus na monitorovanie súdnictva (iniciatíva bude zaregistrovaná 12. 9. 2019)
  • "Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy" - EÚ by mala podľa tejto občianskej iniciatívy upraviť svoje ciele v rámci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia emisií skleníkových plynov, zodpovedajúcim spôsobom upraviť európske právne predpisy v oblasti klímy, iniciatíva uvádza aj zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ, podpis zmlúv o voľnom obchode s partnerskými krajinami na základe monitoru opatrení v oblasti klímy a bezplatné vzdelávacie materiály o účinkoch zmeny klímy (iniciatíva bude zaregistrovaná 23. 9. 2019)
  • "Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie" - iniciatíva požaduje, aby Komisia navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie (iniciatíva bude zaregistrovaná 30. 9. 2019)

Komisia takisto rozhodla o nezaregistrovaní navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom "Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva", keďže požadované opatrenia sú zjavne mimo rámca právomocí Komisie konať v súlade so zmluvami EÚ.

V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre niektorú z troch zaregistrovaných iniciatív 1 milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo 7 členských štátov, Komisia vykoná analýzu iniciatívy a vyjadrí sa k nej.