Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov sú hračky a automobily

05.04.2019

Európska komisia dnes zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania).

Zo správy vyplýva, že si príslušné orgány si navzájom vymenili 2 257 varovaní o nebezpečných výrobkoch. K najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (31 %), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (19 %) a na treťom mieste boli odevy, textil a módne doplnky (10 %).medzi najviac nahlasované riziká patrili: chemické riziká a riziká poranenia (po 25 %) a ďalej riziko zadusenia v prípade detí (18 %).

Na Slovensku patrili medzi najčastejšie oznamované výrobky hračky, svietiace reťaze a šperky, čo sa týka rizík išlo o chemikálie, riziko zadusenia či elektrického šoku. Varovaní bolo 50 a následne prijatých opatrení 231.

Jedným z najbežnejších opatrení na zníženie rizík, ktoré nebezpečné výrobky predstavujú je ich stiahnutie od používateľa. Podľa správy však podiel úspešne stiahnutých zostáva vo všeobecnosti nízky. Výsledky správy poukazujú na to, že až jedna tretina respondentov vedome naďalej používa výrobky stiahnuté od používateľov.

Viac ako polovica všetkých zistených nebezpečných výrobkov pochádza z Číny. Spolupráca s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov zostáva prioritou, no jej výsledky sú neisté. Komisia v tejto súvislosti naďalej spolupracuje s príslušnými čínskymi orgánmi. Týka sa to aj zvyšovania informovanosti o pravidlách bezpečnosti výrobkov, ktoré treba spĺňať pri predaji spotrebiteľom v EÚ.