Nové európske iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

04.09.2020

Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Toto odvetvie bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii "z farmy na stôl" a stratégii biodiverzity. Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo zavedené správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec na dosiahnutie cieľa - 25 % poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Podľa údajov z roku 2018 je na Slovensku na ekologické hospodárstvo určených 9.9% poľnohospodárskej pôdy. Štáty EÚ sú druhým najväčším konzumentom ekologických potravín na svete.

V záujme tejto ambície Európska komisia zavádza a využíva tieto kľúčové nástroje:

  • akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý sa má prijať začiatkom roka 2021 a má byť nápomocný pri podpore tohto odvetvia. Cieľom dnes otvorenej verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu k návrhu plánu od občanov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Dotazník bude prístupný online 12 týždňov, teda do 27.11.2020.
  • nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe budú odrážať meniaci sa charakter tohto rýchlo rastúceho odvetvia a ich cieľom je zaručiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž, predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. V záujme hladkého prechodu medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a toho, aby priemysel a členské štáty boli pripravené vykonávať nové pravidlá, Komisia dnes navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o rok - namiesto 1.1.2021 na 1.1.2022,
  • politika EÚ na podporu agropotravinárstva- Komisia plánuje na ekologické poľnohospodárstvo v rámci propagačnej politiky vyčleniť na rok 2021 osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov eur.

Ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ bude naďalej podporovať aj súčasná a budúca spoločná poľnohospodárska politika.

Stránka verejnej konzultácie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org