Odporúčania EK pre jednotlivé členské krajiny EÚ

05.06.2019

Európska komisia dnes predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, v ktorých sú uvedené usmernenia hospodárskej politiky pre všetky členské štáty EÚ na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. Dnešné odporúčania poskytujú členským štátom usmernenia, ako primerane reagovať na pretrvávajúce či nové hospodárske a sociálne výzvy a ako splniť hlavné spoločné politické ciele. Obsah odporúčaní odráža celkové priority stanovené v ročnom prieskume rastu na rok 2019 a v odporúčaní na rok 2019 o hospodárskej politike eurozóny, ktoré boli vydané v novembri. Odporúčania vychádzajú z podrobnej analýzy správ o jednotlivých krajinách uverejnených vo februári a z hodnotenia národných programov predložených v apríli.

Odporúčania pre Slovensko:

  • Verejné financie - dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ do roku 2020

Zdravotníctvo a peniaze - zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a dôchodkové systémy.

  • Vzdelávanie - zlepšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a rozvíjať zručnosti.

Sociálna inklúzia - zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a k dlhodobej starostlivosti o deti a k dlhodobej starostlivosti. Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, najmä Rómov.

  • Investície - podporiť investície do zdravotníctva, výskumu a inovácií, udržateľnej dopravy, digitálnej infraštruktúry, energetickej účinnosti, malých a stredných podnikov a sociálneho bývania, berúc do úvahy regionálne rozdiely.

Verejné obstarávanie - väčší dôraz na kvalitatívne kritériá a náklady životného cyklu vo verejnom obstarávaní.

  • Súdnictvo - zlepšovať efektívnosť a nezávislosť súdnictva vrátane nominácií sudcov.

Korupcia - zvýšiť úsilie v odhaľovaní a stíhaní korupcie, najmä v prípadoch veľkých korupčných káuz.