Prieskum Eurobarometra o geoblokingu

27.06.2019

Z dnes publikovaného prieskumu Eurobarometra týkajúceho sa geoblokingu, vyplýva, že len niekoľko mesiacov po začatí uplatňovania nariadenia o geoblokingu si je až 50% európskych občanov vedomých opatrení Európskej únie na riešenie neodôvodnenej diskriminácie zo strany obchodníkov. Stále je však potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zvýšenie informovanosti o osobitných digitálnych právach zakotvených v práve EÚ, nakoľko iba 29% respondentov malo vedomosť o tom, ktoré práva sa týkajú konkrétne ich.

Tento prieskum je súčasťou prebiehajúceho hodnotenia potrieb spotrebiteľov a trhovej reality v sektoroch, ktoré v súčasnej dobe nie sú (alebo sú iba čiastočne) pokryté pravidlami geografického blokovania. Toto hodnotenie bude podkladom pre prvé preskúmanie pravidiel (naplánované na marec 2020), ktoré zhodnotí, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Z prieskumu napríklad jasne vyplýva, že spotrebitelia cezhranične s najväčšou obľubou vyhľadávajú audiovizuálne a iné elektronické diela chránené autorskými právami, ako sú streaming a sťahovanie hudby, elektronické knihy či hry. Súčasné pravidlá sa však na tento druh obsahu nevzťahujú.

Za posledné štyri roky sa počet používateľov internetu, ktorí sa snažia získať cezhraničný prístup k obsahu, takmer zdvojnásobil (z 8% v roku 2015 na 15% v roku 2019). Z prieskumu vyplýva, že tento trend bude pravdepodobne pokračovať. Od 3. decembra 2018 platí Nariadenie proti neoprávnenému geografickému blokovaniu, ktoré rieši neoprávnenú diskrimináciu online predaja na základe štátnej príslušnosti zákazníka, jeho bydliska alebo miesta pobytu na vnútornom trhu. Nezaväzuje obchodníkov k tomu, aby umožnili prístup k ich obsahu, ani aby predávali alebo dodávali obsah v rámci celej EÚ - ale skôr obchodníkom zakazuje diskriminovať zákazníkov na základe ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta pobytu, ak sa už obchodník rozhodol do príslušného členského štátu svoje produkty doručovať.