Pripravenosť na brexit bez dohody: Európska komisia hodnotí stav príprav a vydáva praktické usmernenia pre koordinovaný prístup EÚ

10.04.2019

Európska komisia dnes, pred samitom Európskej rady (článok 50), zhodnotila intenzívne prípravy Európskej únie na brexit bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach. Týmito oblasťami sú: práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie, ochrana údajov, lieky a zdravotnícke pomôcky, policajná a justičná spolupráca v trestných veciach a rybárstvo. Cieľom dnešných usmernení je zaistiť hladké praktické vykonávanie úniových a vnútroštátnych krízových opatrení v prípade, že by Spojené kráľovstvo opustilo EÚ bez dohody 12. apríla alebo neskôr, ­a zachovať si koordinovaný prístup v každej fáze takéhoto scenára bez dohody. Vystúpenie bez dohody bude mať rušivý vplyv a nie je žiaduce, ale EÚ je naň dôkladne pripravená.

Ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú: 1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom, 2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, a 3. uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Usmernenia v piatich oblastiach

1. Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie

2. Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach

3. Lieky a zdravotnícke pomôcky

4. Ochrana údajov

5. Rybárstvo

Ako sa uvádza v oznámeniach Komisie o pripravenosti na brexit, krízové opatrenia EÚ nezmiernia - a ani nemôžu zmierniť - celkový vplyv vystúpenia bez dohody, žiadnym spôsobom nenahradia nedostatočnú pripravenosť ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či výhodné podmienky prípadného prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Tieto návrhy majú dočasný charakter, rozsah ich pôsobnosti je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne. Nejde o žiadne "minidohody" a so Spojeným kráľovstvom sa o nich nerokovalo.

Komisia zároveň viedla rozsiahle technické rokovania s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti a krízového plánovania, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych otázkach týkajúcich sa pripravenosti. Komisia takisto navštívila všetky hlavné mestá v 27 členských štátoch EÚ. Cieľom týchto návštev bolo poskytnúť potrebné vysvetlenia krízovej činnosti a pripravenosti Komisie a diskutovať o krízových plánoch a prípravách jednotlivých štátov. Pri týchto návštevách sa ukázal vysoký stupeň pripravenosti členských štátov na všetky scenáre.

Členské štáty sa takisto intenzívne pripravovali na národnej úrovni. Prehľad práv na pobyt v členských štátoch EÚ27 je k dispozícii na webové stránky členských štátov o pripravenosti na brexit.
Pokiaľ ide o bezprostrednú podporu dotknutých zainteresovaných strán, napríklad malých a stredných podnikov s výraznou naviazanosťou na Spojené kráľovstvo, pravidlá štátnej pomoci EÚ ponúkajú flexibilné riešenia pre vnútroštátne podporné opatrenia.
Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.