Prípravy na brexit bez dohody: krízové opatrenia týkajúce sa š programu Erasmus+, pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ

30.01.2019

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala poslednú sériu krízových návrhov, ktoré sa týkajú programu Erasmus+, koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ.

Dnešné opatrenia v prípade scenára bez dohody zaistia, že:

  • mladí ľudia z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktorí sa 30. marca 2019 zúčastňujú na programe Erasmus +, budú môcť dokončiť svoj pobyt bez prerušenia,
  • orgány členských štátov EÚ budú aj naďalej pri výpočte dávok sociálneho zabezpečenia, ako sú napríklad dôchodky, brať do úvahy obdobia poistenia, zamestnania (aj ako samostatne zárobkovo činná osoba) alebo pobytu v Spojenom kráľovstve,
  • prijímatelia finančných prostriedkov EÚ zo Spojeného kráľovstva by aj naďalej dostávali platby na základe ich platných kontraktov za predpokladu, že si Spojené kráľovstvo bude aj naďalej plniť svoje finančné záväzky v rámci rozpočtu EÚ. Táto otázka nesúvisí s finančným vyrovnaním medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Erasmus+ je jedným z vlajkových programov EÚ a vďaka nemu sa bude 14 000 mladých ľudí z krajín EÚ27 (vrátane študentov, stážistov na vysokých a odborných školách, učiacich sa mládežníkov a pedagogických zamestnancov) bude 30. marca nachádzať v Spojenom kráľovstve a 7 000 takýchto účastníkov zo Spojeného kráľovstva bude v krajinách EÚ27. V prípade "scenára bez dohody" by títo mladí ľudia nemohli dokončiť svoj pobyt Erasmus+ a je možné, že by už nemali nárok na granty. Cieľom dnešného návrhu je toto napraviť a zabezpečiť, aby pri takomto scenári študenti a stážisti, ktorí sú v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva na pobyte Erasmus+ v zahraničí, mohli svoje štúdium dokončiť a naďalej čerpať príslušné financovanie alebo granty.

Komisia konzistentne a jasne deklaruje, že práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkoch Spojeného kráľovstva v EÚ sú našou prioritou. Občania by nemali doplácať na brexit. Cieľom dnešného návrhu je v prípade scenára bez dohody zabezpečiť, aby nároky osôb, ktoré pred vystúpením Spojeného kráľovstva využili svoje právo na voľný pohyb, zostali naďalej garantované.

Ako sa už veľakrát zdôraznilo, všetky záväzky, ktoré prijalo 28 členských štátov, by malo splniť všetkých 28 členských štátov. To platí aj v prípade scenára bez dohody, pri ktorom by sa od Spojeného kráľovstva očakávalo, že si bude aj naďalej plniť všetky záväzky prijaté v čase, keď bolo členom EÚ.

Dnešný návrh umožní, aby EÚ v prípade scenára bez dohody bola schopná plniť v roku 2019 svoje záväzky a naďalej vyplácať platby prijímateľom v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o kontrakty a rozhodnutia podpísané a vydané pred 30. marcom 2019, a to pod podmienkou, že si Spojené kráľovstvo splní svoje záväzky v rámci rozpočtu na rok 2019 a že akceptuje potrebné audity a kontroly. To by pomohlo zmierniť tvrdý vplyv "scenára bez dohody" v širokej škále oblastí, v ktorých sa čerpajú finančné prostriedky EÚ, ako sú napríklad výskum, inovácie alebo poľnohospodárstvo. 

Finančné vyrovnanie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v prípade scenára bez dohody s týmto opatrením nesúvisí a nie je ním dotknuté.