Pružnejšie verejné obstarávanie

01.04.2020

Komisia poskytla usmernenia o tom, ako využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie, v núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu. Právne predpisy EÚ už poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch flexibilné riešenia na rýchle uspokojenie naliehavých potrieb, ako je nákup osobných ochranných prostriedkov, liekov a ventilátorov, ktoré sa majú čo najrýchlejšie dodať tým, ktorí ich potrebujú. Usmernenie poskytuje prehľad o výberových konaniach, ktoré majú verejní obstarávatelia k dispozícii, a príslušné termíny. Navyše, poukazuje na možnosti, ktoré siahajú od značného skrátenia všeobecne platných lehôt až po obstarávanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámení o vyhlásení zadávacieho konania vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad mimoriadna naliehavosť spojená s bojom proti koronavírusu. Poskytuje tiež objasnenie napríklad toho, ako by v tejto situácii nedostatku kľúčových dodávok mohli verejní obstarávatelia nájsť alternatívne riešenia a spôsoby, ako sa zapojiť do trhu.