Riziká, ktoré pre EÚ predstavujú systémy občianstva a pobytu pre investorov

23.01.2019

Komisia po prvýkrát predložila komplexnú správu o systémoch udeľovania občianstva a pobytu pre investorov. V správe sa uvádzajú existujúce postupy a identifikujú určité riziká vyplývajúce pre EÚ. Nedostatočná transparentnosť v spôsobe vykonávania týchto systémov a nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi riziká ešte viac prehlbujú.

Systémy občianstva pre investorov ("zlaté pasy") - fungujú v 3 členských štátoch (Bulharsko, Cyprus a Malta) a poskytujú investorom občianstvo za menej prísnych podmienok ako sú bežné režimy poskytovania občianstva. V týchto 3 štátoch tak neexistuje pre jednotlivca žiadna povinnosť fyzického pobytu, ani požiadavka na inú skutočnú väzbu s krajinou pred získaním občianstva. Avšak rozhodnutie jedného členského štátu o poskytnutí občianstva výmenou za investície automaticky priznáva práva vo vzťahu k iným členským štátom, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb a prístup na vnútorný trh EÚ, ako aj právo voliť a byť zvolený v európskych a miestnych voľbách.

Dnešná správa EK definuje pre tento systém udeľovanie občianstva investorom tieto rizikové oblasti:

  • Bezpečnosť (kontroly žiadateľov nie sú dostatočne spoľahlivé a vlastné centralizované informačné systémy EÚ sa nevyužívajú dostatočne systematicky)
  • Pranie špinavých peňazí (posilnené kontroly sú potrebné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí)
  • Daňové úniky (monitorovanie a predkladanie správ sú potrebné na znemožnenie zneužívania týchto systémov jednotlivcami na získanie výhod zo zvýhodnených daňových pravidiel)
  • Transparentnosť a informácie (nedostatok jasných informácií o tom, ako sa systémy vykonávajú, o počte prijatých, udelených alebo odmietnutých žiadostí a pôvode žiadateľov, členské štáty si nevymieňajú informácie o žiadateľoch)

Systémy udeľovania pobytu pre investorov - má ich 20 členských štátov (vrátene SR), sú odlišné od systémov občianstva, pokiaľ však ide o udeľované práva, pre členské štáty a EÚ ako celok predstavujú rovnako závažné bezpečnostné riziká. Právne predpisy EÚ regulujú podmienky vstupu pre určité kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, na úrovni EÚ sa však nereguluje udeľovanie povolení na pobyt pre investorov (je to právomoc členských štátov).

V tejto oblasti definuje správa EK nasledujúce obavy:

  • Bezpečnostné kontroly
  • Požiadavka na fyzický pobyt
  • Nedostatok transparentnosti (najmä nedostatočné monitorovanie a chýbajúce štatistiky o tom, koľko ľudí získalo povolenie na pobyt prostredníctvom takéhoto systému)

Komisia bude v oboch oblastiach (udeľovanie občianstva a pobytu pre investorov) monitorovať dodržiavanie súladu s právnymi predpismi EÚ a opatrenia prijaté členskými štátmi na riešenie rizikových oblastí. Vznikne aj skupina odborníkov z členských štátov s cieľom zlepšiť transparentnosť, riadenie a bezpečnosť týchto systémov.