Správa o Slovensku 2019

27.02.2019

Zverejnená Správa o Slovensku 2019 je súčasťou tzv. zimného balíčka* Európskeho semestra. Správa sa venuje hospodárskej situácií a trendom, investíciám; zdaňovaniu, zdravotníctvu; politikám zamestnanosti; vzdelávaniu; podnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, EU fondy a riadenie ľudských zdrojov; ako aj sektorovým politikám (výskum a inovácie, energetika a životné prostredie). Správa zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a pretrvávajúce problémy.

Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä - kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia. EU fondy predstavujú príležitosť a ponúkajú možnosti investovať do týchto oblastí a zlepšiť tak rastové vyhliadky do budúcnosti.

Tohtoročná správa o Slovensku navyše prepája dva procesy: i) Európsky semester, čiže koordináciu hospodárskych politík a ii) vyjednávanie financovania priorít z fondov pre Kohéznu politiku po roku 2020. Súčasťou tohtoročnej správy je aj príloha, v ktorej Európska komisia definuje konkrétne investičné potreby Slovenska, ktoré by mohli byť financované z fondov pre Kohéznu politiku (eurofondy) v rokoch 2021 - 2027. Tieto priority budú aj predmetom diskusií o nastavení budúcich operačných programov medzi Európskou komisiou a Slovenskom.