Správa o stave Únie: nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

18.09.2020

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 2020 oznámila nový akčný plán EÚ proti rasizmu, v ktorom sa stanovuje súbor opatrení na ďalších päť rokov. Komisia okrem iného zabezpečí, aby členské štáty v plnej miere vykonávali príslušné právne predpisy EÚ a v prípade potreby daný právny rámec ešte posilnili. Mohlo by sa tak stať najmä v oblastiach, ako je presadzovanie práva, na ktoré sa právne predpisy o nediskriminácii ešte nevzťahujú. Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby čo najviac využívali všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, najmä finančné prostriedky dostupné v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja Next Generation EU. Akčný plán spája aktérov na všetkých úrovniach na účinnejší boj proti rasizmu v Európe, a to aj prostredníctvom prijatia národných akčných plánov proti rasizmu.

V akčnom pláne EÚ proti rasizmu na roky 2020 - 2025 sa stanovuje rad opatrení na boj proti rasizmu prostredníctvom právnych predpisov EÚ, ale aj iné spôsoby - spolupráca s členskými štátmi vrátane vnútroštátneho presadzovania práva, médií a občianskej spoločnosti, využívanie v súčasnosti dostupných aj budúcich nástrojov EÚ a preskúmanie ľudských zdrojov samotnej Komisie. V akčnom pláne sa okrem iného požaduje:

  • lepšie presadzovanie právnych predpisov EÚ
  • užšia koordinácia
  • spravodlivá policajná práca a ochrana

  • posilnené opatrenia na vnútroštátnej úrovni
  • väčšia rozmanitosť zamestnancov EÚ

Medzi ďalšie opatrenia uvedené v akčnom pláne patria zvyšovanie informovanosti a riešenie rasových a etnických stereotypov prostredníctvom médií, vzdelávania, kultúry a športu a zlepšenie zberu údajov rozčlenených podľa etnického alebo rasového pôvodu. Komisia zavedie každoročné vymenúvanie Európskeho hlavného mesta (hlavných miest) začlenenia rozmanitosti a na jar 2021 zorganizuje samit proti rasizmu. Vykonávanie opatrení, ktoré sa uvádzajú v akčnom pláne, bude predmetom monitorovania a správ o dosahovanom pokroku, pričom sa príslušné opatrenia v prípade potreby upravia. Diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu je v EÚ zakázaná. Takáto diskriminácia však v našej spoločnosti pretrváva a viac ako polovica Európanov sa domnieva, že diskriminácia je v ich krajine rozšírená. Európska únia má zavedený právny rámec vrátane smernice o rasovej rovnosti a rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii. Nedávne udalosti, ktoré poukázali na rasové napätie, vyvolali obavy, že právna ochrana proti rasovej, náboženskej alebo etnickej diskriminácii sa účinne nevykonáva. Súvisí to aj s obavami týkajúcimi sa vzťahu medzi orgánmi presadzovania práva a menšinami.