Štátna pomoc: Krátkodobé poistenie vývozných úverov

30.03.2020

Komisia vzhľadom na hospodársky vplyv koronavírusu mení oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov. EK sa rozhodla dočasne vyňať všetky krajiny zo zoznamu krajín s tzv. obchodovateľným rizikom na základe oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov. Vďaka tomu bude vzhľadom na súčasnú krízu spojenú s koronavírusom verejné poistenie krátkodobých vývozných úverov širšie dostupné. Zmenou sa ešte rozširuje flexibilita zavedená dočasným rámcom Komisie pre štátnu pomoc, pokiaľ ide o možnosť štátnych poisťovateľov poisťovať krátkodobé vývozné úvery. Vývozné úvery umožňujú zahraničným kupujúcim tovarov a/alebo služieb odložiť príslušnú platbu. Odložené platby predstavujú pre predajcu/vývozcu úverové riziko, proti ktorému sa poisťujú - zvyčajne u súkromných poisťovateľov (tzv. poistenie vývozných úverov). V oznámení o poistení krátkodobých vývozných úverov, ktoré platí od roku 2013, sa stanovuje, že obchod v rámci 27 členských štátov EÚ a deviatich krajín OECD uvedených v prílohe s maximálnym obdobím rizika do dvoch rokov zahŕňa obchodovateľné riziká a v zásade by ho preto nemal poisťovať štát ani štátom podporovaní poisťovatelia. Komisia 23. marca 2020 po tom, ako niektoré členské štáty uviedli, že v dôsledku koronavírusu očakávajú celosvetový pokles trhu so súkromným poistením vývozu do všetkých krajín, vyhlásila urgentnú verejnú konzultáciu. Na základe výsledkov verejnej konzultácie a príslušných ekonomických ukazovateľov sa Komisia rozhodla dočasne považovať všetky krajiny uvedené v prílohe za krajiny s neobchodovateľným rizikom a do 31. decembra 2020 zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom vyňať všetky krajiny. V záujme právnej istoty pred týmto dátumom situáciu ešte prehodnotí a objasní, ktoré krajiny sa budú po 31. decembri 2020 považovať za krajiny s obchodovateľným rizikom.

V dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19, ktorý bol prijatý 19. marca 2020, sa už zaviedla dodatočná flexibilita, pokiaľ ide o to, ako preukázať, že riziko je v prípade určitých krajín neobchodovateľné, čím sa umožnilo, aby v prípade potreby poskytol poistenie krátkodobých vývozných úverov štát. Zmenou prílohy k oznámeniu o poistení krátkodobých vývozných úverov sa táto flexibilita ešte rozširuje. Európska komisia dnes schválila ďalšiu luxemburskú schému štátnej pomoci zameranú na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím koronavírusu. Schéma bola schválená podľa dočasného rámca pre štátnu pomoc, ktorý Komisia prijala 19. marca 2020 a ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.