Výtvarná súťaže pre rok 2021

01.03.2021

ŠTATÚT SÚŤAŽE "Žijem v EÚ"

S podtitulom

"Európsky rok železníc"

Článok I

Preambula

Štatút výtvarnej súťaže "Žijem v EÚ" s podtitulom "Európsky rok železníc" (ďalej len súťaž) je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne stanovené podmienky výtvarnej súťaže vyhlasovanej centrom EUROPE DIRECT so sídlom v Komárne pre žiakov základných škôl v roku 2021.

Článok II

Vyhlasovateľ a organizátor

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže (ďalej len "vyhlasovateľ" / "organizátor" ) je:

EUROPE DIRECT Komárno (ED Komárno)

Eötvösa 12

945 01 Komárno

Článok III

Cieľ výtvarnej súťaže

Výtvarná súťaž je súčasťou plánu činnosti centra EUROPE DIRECT Komárno v roku 2021, teda v roku, ktorý Európska komisia navrhla vymenovať ako Európsky rok železníc. Ide o jeden z krokov na podporu ekologických spôsobov prepravy na ceste k dosahovaniu klimatickej neutrality do roku 2050. Tento cieľ zakotvuje Európsky ekologický dohovor. Počas tohto roka sú naplánované viaceré aktivity na podporu železničnej dopravy v celej EÚ, ktoré majú motivovať občanov aj firmy, aby ju využívali viac. Doprava je zodpovedná za 25% emisií skleníkových plynov. Avšak železnice sa na tom podieľajú len 0,4%. Väčšina vlakov dnes funguje na elektrickú energiu. Železničná doprava je nielen najčistejšia ale aj najbezpečnejšia v porovnaní s inými druhmi pozemnej prepravy. Na miliardu precestovaných kilometrov tu pripadá len 0,1 obetí. V autobusovej doprave to je 0,23, v automobilovej 2,7 a pri motocykloch sa toto číslo vyšplhalo na 38. Cestná doprava predstavuje až 75% vnútrozemskej nákladnej dopravy. Podstatná časť tovarov, ktoré dnes vozia kamióny by mohla byť prevážaná vlakmi alebo lodnou dopravou, ktoré sú oveľa ekologickejšie, čo by výrazne znížilo uhlíkovú stopu. Na to sú však potrebné veľké investície a implementácie transeurópskych dopravných sietí.

Účastníci výtvarnej súťaže by sa mali zamerať na výtvarné spracovanie tohtoročnej témy "Európsky rok železníc".

Článok IV

Priebeh výtvarnej súťaže

 1. Dňom vyhlásenia výtvarnej súťaže je 01. marec 2021
 2. Dňom uzávierky výtvarnej súťaže je 12. apríl 2021
 3. Do výtvarnej súťaže budú zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu:

EUROPE DIRECT

Eötvösa 12

945 01 Komárno

do 12. apríla 2021, spĺňajúce pravidlá výtvarnej súťaže uvedené v článku V. tohto Štatútu.

Bližšie informácie: tel.: 0905 756938 (Ing. Zuzana Szabóová), e-mail: rpic.kn@nextra.sk .

   4.    Po ukončení a vyhodnotení výtvarnej súťaže budú ocenené práce zverejnené na              sociálnej sieti facebook.com/europedirectkn.eu. 

Článok V

Pravidlá výtvarnej súťaže

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť deti vo veku od6 do 15 rokov.
 2. Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie výtvarné práce, ktoré sú výtvarným vyjadrením témy súťaže: "Žijem v EÚ" s podtitulom "Európsky rok železníc".
 3. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jedným dielom vyhotoveným ľubovoľnou výtvarnou technikou, vo veľkosti maximálneho formátu A3, ktorú doručí poštou alebo osobne do 12. apríla 2021 na adresu organizátora súťaže uvedenú v článku IV.
 4. Každá výtvarná práca musí mať na zadnej strane uvedené nasledovné údaje: meno autora; veková kategória; adresa bydliska/školy; názov diela; kontakt: mobil, e-mail na zákonného zástupcu (rodič/pedagóg), za účelom možnosti ich kontaktovania.
 5. Do hodnotenia nebudú zaradené výtvarné práce, ktoré nebudú mať na zadnej strane uvedené všetky údaje uvedené v ods. 4 tohto článku.
 6. Výtvarné práce sa autorom nevracajú, ak epidemiologická situácia umožní, budú použité na zorganizovanie výstavy.

Článok VI

Kategórie výtvarnej súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl v nasledovných kategóriách:

I. Kategória: deti od 6 do 9 rokov

II. Kategória: deti od 10 do 12 rokov

III. Kategória: deti od 13 do 15 rokov

Článok VII

Hodnotenie výtvarnej súťaže

 1. Hodnotiť sa budú práce, ktoré boli doručené v stanovenom termíne.
 2. Výtvarné práce zaradené do procesu hodnotenia posudzuje odborná hodnotiaca komisia.
 3. Hodnotiacu komisiu zostavuje vyhlasovateľ
 4. Hodnotiaca komisia má troch členov. Predsedom komisie je riaditeľ centra ED Komárno.
 5. Každá práca môže dosiahnuť maximálne 10 bodov. V prvom kole hodnotenia každý člen hodnotiacej komisie samostatne vyberie na základe udeleného počtu bodov najviac 10 najkvalitnejších výtvarných prác v súťažnej kategórii, ktoré budú následne zaradené do druhého - záverečného kola hodnotenia. V záverečnom kole hodnotenia hodnotí trojčlenná hodnotiaca komisia najviac 10 súťažných výtvarných prác, ktoré dosiahli najvyššie bodové ohodnotenie v danej súťažnej kategórii v prvom kole súťaže.
 6. Výsledkom záverečného hodnotenia je výber a schválenie poradia prvých troch najlepších súťažných výtvarných prác v každej súťažnej kategórii. Porota zverejní poradie súťažiacich družstiev podľa dosiahnutého počtu bodov.

Článok VIII

Ocenenia

V každej súťažnej kategórii budú udelené tri ocenenia (prvé, druhé a tretie miesto). Ocenenia tvoria diplomy a vecné ceny.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži ani odmenu nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Víťazi nie sú oprávnení požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec poskytnutej odmeny. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sa naplnia uvedené v týchto pravidlách.
 2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné.
 3. V prípade, že nominovaný na ocenenie sa nemôže zúčastniť slávnostného odovzdávania ocenení, jeho pedagóg alebo rodič je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi najneskôr 1 deň pre konaním slávnostného odovzdávania ocenení a oznámiť zástupcu nominovaného, ktorý ocenenie preberie.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená.
 5. Účasťou v súťaži udeľuje účastník /resp. zákonný zástupca účastníka/ organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jeho propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 3 rokov a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručenému oprávnenému subjektu odvolať (počas doby konania súťaže to však má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže). Odvolanie súhlasu voči jednému z oprávnených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udelenému druhému z nich. Oprávnené subjekty smú osobné údaje účastníka spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä §20 a súv. Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje účastníka je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo v propagačných materiáloch organizátora, s čím účastník / resp. zákonný zástupca účastníka/ zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
 6. Účastníci a výhercovia zároveň súhlasia s tým že sa môže od nich požadovať, aby sa zapojili do propagačných aktivít bez ďalšieho súhlasu a bez nároku na odmenu v akejkoľvek forme za tieto propagačné aktivity. Takáto propagácia môže zahŕňať, okrem iného, ich mená, fotografie z odovzdávania cien atď.
 7. Všetky osobné údaje poskytnuté organizátorovi budú použité výhradne v súvislosti s touto súťažou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou pre účely súťaže (vrátane následnej propagácie, tak ako je uvedené v tomto štatúte).
 8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené odmenou alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo odmenu podľa týchto pravidiel nahradiť inou odmenou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania odmeny.
 9. V prípade rozporu medzi štatútom súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených verejnosti a textom tohto štatútu, platí znenie tohto štatútu.
 10. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže.

V Komárne, dňa 1. marca 2021