Stratégia rodovej rovnosti: Usilujeme sa o Úniu rovnosti

05.03.2020

Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Hoci EÚ je v rodovej rovnosti globálnym lídrom, rodovo motivované násilie a stereotypy pretrvávajú: každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. Napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 % menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len 8 % vedúcich výkonných pozícií. V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 - 2025 sa preto stanovujú hlavné opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a Komisia sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Cieľom novej Komisie je poskytnúť všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ. Napredujeme pomaly a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. EK chce zaviesť sériu opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote. Ako uvádza vo svojich politických usmerneniach Ursula von der Leyenová, Únia rovnosti je jednou z hlavných priorít jej Komisie.