Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

18.06.2019

Európska komisia dnes hodnotí 1. rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce

regióny) v Prešovskom kraji. Tento slovenský "región s nízkymi príjmami", ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Experti pomohli krajským orgánom vypracovať akčný plán pre hospodársku transformáciu zahŕňajúci štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie. Na vypracovanie a realizáciu tohto akčného plánu bolo vyčlenených 1,3 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ.

Tu je niekoľko výsledkov:

  • Viac investícií do zručností miestnych pracovných síl - kraj investoval prostriedky EÚ do 5 škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania a prípravy (OVP) dopytu na trhu práce, čo pomôže žiakom pripraviť sa na pracovné miesta zajtrajška v odvetviach ako strojárstvo, agropotravinárstvo, biohospodárstvo, gastronómia, remeslá a služby.
  • Efektívnejšie riadenie energie v kraji - kraj vytvoril systém energetického manažérstva, ktorý bude systematicky posudzovať spotrebu energie v 488 verejných budovách a identifikovať možnosti ušetrenia energie. Cieľom je zaviesť systém do iných slovenských regiónov, ktoré takisto potrebujú zvýšiť energetickú efektívnosť.
  • Nový krajský dátový systém na zlepšenie rozhodovania - kraj teraz zamestnáva tím expertov, ktorí spravujú geografické údaje a rozhodli sa pre slobodný softvér. Vďaka týmto zmenám sa kraju podarilo odstrániť nedostatok dát. Orgány sú teraz schopné prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch pre rozvoj kraja.

V júli 2019 sa začne realizácia 2. etapy iniciatívy Catching-up Regions na Slovensku, ktorá sa predĺži o ďalší rok, s vyčlenenými prostriedkami EÚ vo výške 2 milióny eur.

Dôraz sa bude klásť na:

  • prezentovanie výsledkov práce dosiahnutých v Prešovskom kraji v Banskobystrickom kraji
  • rozšírenie práce na OVP, geografické informačné systémy a činnosti regionálneho rozvoja ako cestovný ruch v Prešovskom kraji;
  • začatie nových projektov v Prešove, najmä s cieľom integrovať marginalizované rómske komunity a budovať administratívne kapacity v regionálnej pobočke v Prešove.