13. september 2021

Deň Európy pre žiakov ZŠ Nesvady

Dnešný deň na ZŠ v Nesvadoch sa niesol v duchu EÚ. Po prednáške o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov si štyri štvorčlenné družstvá zo ZŠ Nesvady s vyučovacím jazykom slovenským a štyri štvorčlenné družstvá zo ZŠ Nesvady s vyučovacím jazykom maďarským zmerali svoje vedomosti o EÚ. Žiaci ukázali nielen výborné vedomosti o EÚ ale tiež dobré jazykové zručnosti.

10. september 2021

Workshop o EÚ v Kultúrnom dome obce Žikava

V piatok, 10.9.2021 sa v Kultúrnom dome obce Žikava konal workshop k histórii, súčasnosti ako aj budúcnosti EÚ s upozornením a výzvou na zapojenie sa do práve prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti EÚ. Po prednáške EUROPE DIRECT Komárno nasledovala živá diskusia.

4. september 2021

Slávnosti vína v Dlhej nad Váhom

V sobotu, 4. augusta sa EUROPE DIRECT Komárno zúčastnilo Slávností vína v obci Dlhá nad Váhom. Návštevníkom informačného stánku boli ponúkané najnovšie publikácie o EÚ. S dospelými sa diskutovalo o budúcnosti EÚ. Mali možnosť získať informácie aj o aktuálne prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti EÚ a o možnosti občanov zapojiť sa svojimi podmetmi a nápadmi na online platforme vo svojom rodnom jazyku. Pokiaľ dospelí účastníci diskutovali, deťom stánok ponúkal zabaviť sa pri omaľovávankach, pexesách či krátkych kvízoch na overenie si svojich vedomostí o EÚ. 

28. august 2021

10. ročník Strekových dní v Zemnom

V sobotu, 28. augusta sa EUROPE DIRECT Komárno zúčastnilo 10. ročníka Strekových dní v Zemnom. V informačnom stánku mali návštevníci podujatia k dispozícii najnovšie publikácie o EÚ. Pre deti stánok ponúkal interaktívnu zábavu pri pexese a omaľovávankach. S rodičmi alebo starými rodičmi detí sa zatiaľ diskutovalo o súčasnom dianí v EÚ.

26. august 2021

Imeľ - prednáška: "Začalo sa to pred 70. rokmi"

Vo štvrtok, 26. augusta 2021 sa obyvatelia obce Imeľ mali možnosť zúčastniť podujatia v Kultúrnom dome obce a stretnúť sa s europoslancom Ivanom Štefancom a so zástupcom EUROPE DIRECT Komárno. Počas prednášok oboch hostí sa obyvatelia ovce mali možnosť oboznámiť o aktuálnom dianí v Európskej únii, v Európskom parlamente, 70. ročnej histórie, súčasnosti a smerovaní Európskej únie. Prednášky u účastníkov podujatia vyvolali živú diskusiu. 

21. august 2021

Janíky - informačný stánok EUROPE DIRECT Komárno

O informačný stánok ED Komárno prejavili záujem najmä mladé rodiny s deťmi. Kým deti kreslili s rodičmi sa pri stánku diskutovalo o aktuálnych témach, ktoré nás ako Európanov v súčasnosti najviac zaujímajú.

20. august 2021

Janíky - prednáška EUROPE DIRECT Komárno

V piatok, 20. augusta sa v rámci Dní obce Janíky uskutočnila prednáška EUROPE DIRECT Komárno, ktorá účastníkom podujatia priblížila uplynulých 70 rokov vývoja EÚ, súčasné priority EK. Účastníci podujatia tiež získali informácie o možnosti ovplyvnenia budúcnosti EÚ, a to účasťou na práve prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti EÚ. Prednáška vyvolala živú diskusiu.

14. august 2021

Európa a my - informačný stánok o EÚ v obci Tomášikovo

V sobotu, 14. augusta 2021 bolo EUROPE DIRECT Komárno s informačným stánkom v Tomášikove. Obyvatelia Tomášikova a jeho okolia mali možnosť klásť otázky a diskutovať o aktuálnom dianí v EÚ. Pre účastníkov boli pripravené aj rôzne publikácie o EÚ. 

Pracovníčka ED Komárno sa na podujatí snažila upriamiť pozornosť návštevníkov stánku aj na práve prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti EÚ. Vysvetľovala cieľ Konferencie a nabádala diskutujúcich, aby využili túto príležitosť na vyjadrenie svojich názorov a podnetov pre ďalší vývoj a smerovanie EÚ.

07. august 2021

Mad - prednáška spojená s diskusiou

6. až 8. augusta sa v obci Mad konala konferencia a podujatie s názvom V spoločnej Európe. V sobotu, 7. augusta sa podujatia aktívne zúčastnilo aj EUROPE DIRECT Komárno. Hlavnou témou prednášky bolo okrem priblíženia aktuálneho diania v EÚ aj oboznámenie občanov, ale najmä mladých ľudí, o Európskom zbore solidarity a o dobrovoľníctve. Témy vyvolali živú diskusiu.

31. júl 2021

Holice - prednáška spojená s diskusiou

V sobotu, 31. júla 2021 sa EUROPE DIRECT Komárno aktívne zapojilo do programu Letných obecných dní v Holiciach prednáškou a diskusiou s jej občanmi. Prednáška prebiehala v príjemnej atmosfére a vyvolala živú diskusiu. Hlavnou témou bola budúcnosť EÚ. 

25. jún 2021

Prednáška spojená s diskusiou v Kultúrnom dome v Želiezovciach

V piatok, 25. júna 2021 sa EUROPE DIRECT Komárno aktívne zúčastnilo Mestských dní Želiezoviec, kde v Kultúrnom dome malo prednášku spojenú s históriou súčasnosťou a samozrejme budúcnosťou EÚ v kontexte s práve prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti EÚ. Cieľom prednášky bolo vzbudiť väčší záujem o veci verejné a tiež povzbudiť účastníkov podujatia na ich aktívnu participáciu s využitím možnosti vyjadrenia svojho názoru, ako vidia budúcnosť EÚ. 

31. máj 2021

Prednáška spojená s diskusiou pre študentov 3. ročníka Gymnázia Šurany

EUROPE DIRECT Komárno uskutočnilo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov III.A triedy Gymnázia v Šuranoch. Študenti sa mali možnosť bližšie oboznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ a diskutovať o nej. Získali tiež informácie o činnosti a poslaní jednotlivých inštitúcií EÚ, ako aj o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená.  Tretiaci sa zaujímali o študentské programy, ktoré im dávajú možnosť študovať v zahraničí, o cestovanie v rámci krajín EÚ, ale i Európsky zbor solidarity. 

24. máj 2021

Prednáška spojená s diskusiou pre študentov Gymnázia Šurany

EUROPE DIRECT Komárno uskutočnilo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Gymnázia v Šuranoch. Študenti sa mali možnosť bližšie oboznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ a diskutovať o nej. Získali tiež informácie o činnosti  a poslaní jednotlivých inštitúcií EÚ, ako aj o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená. 

18. máj 2021

Prednáška spojená s diskusiou na tému "Boj proti dezinformáciám"

Dnešná online prednáška EUROPE DIRECT Komárno pre 22 študentov Obchodnej akadémie Levice bola na tému "Boj proti dezinformáciám". Prednášky spojenej s diskusiou sa zúčastnili študenti 2.B triedy a tiež junior ambasádori EPAS. Študenti si mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti v oblasti mediálnej gramotnosti a zvlášť v oblasti dezinformácií, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre fungovanie demokratických krajín. EÚ a jej orgány sa snažia o to, aby mali ľudia prístup k pravdivým informáciám. Študentov zaujali najmä konkrétne príklady dezinformácií zo súčasného obdobia u nás ako aj v Európe a tiež informácie o tom, ako rozoznávať dezinformácie a hoaxy od reálnych a pravdivých správ. Študenti tiež získali prehľad, kde a ako overovať pravdivosť správ. 

13. máj 2021

Ďalšia online prednáška s diskusiou pre študentov Gymnázia A. Vrábla Levice

Dnes uskutočnilo EUROPE DIRECT Komárno ďalšiu online prednášku pre študentov Gymnázia A. Vrábla Levice. Študenti 2. ročníka sa mali možnosť bližšie zoznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ.

Študenti získali podrobné informácie o fungovaní jednotlivých inštitúcii EÚ, ako aj o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená.  

10. máj 2021

Prednáška s diskusiou pre študentov Gymnázia A. Vrábla Levice

EUROPE DIRECT Komárno uskutočnilo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Gymnázia Andreja Vrábla Levice. Študenti 2. ročníka sa mali možnosť bližšie oboznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ a diskutovať o nej. Študenti získali informácie aj o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená. 

4. máj 2021

Prednáška s diskusiou pre študentov Gymnázia A. Vrábla Levice

Dnes EUROPE DIRECT Komárno uskutočnilo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Gymnázia Andreja Vrábla Levice. Študenti 2. ročníka sa mali možnosť bližšie oboznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ a diskutovať o nej.  Študenti získali informácie aj o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená.

30. apríl 2021

Výtvarná súťaž na tému "Európsky rok železníc"

Výsledky výtvarnej súťaže vyhlásenej centrom EUROPE DIRECT Komárno

Pod názvom: "Žijem v EÚ" s podtitulom "Európsky rok železníc"

Výtvarná súťaž "Európsky rok železníc" je súčasťou plánu činnosti centra EUROPE DIRECT Komárno v roku 2021, teda v roku, ktorý Európska komisia navrhla vymenovať ako Európsky rok železníc. Ide o jeden z krokov na podporu ekologických spôsobov prepravy na dosahovanie klimatickej neutrality do roku 2050. Tento cieľ zakotvuje Európsky ekologický dohovor. Počas tohto roka sú naplánované viaceré aktivity na podporu železničnej dopravy v celej EÚ, ktoré majú motivovať občanov aj firmy, aby ju využívali viac.

Do súťaže vyhlásenej ED Komárno sa do uzávierky súťaže, 12. apríla, zapojilo celkom 8 základných škôl: ZŠ J. A. Komenského Kolárovo, ZŠ s VJM Eötvösa Komárno, ZŠ Bernolákova Šurany, Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej Šurany, ZŠ Komenského Nesvady, ZŠ Rozmarínová Komárno, ZŠ J.A. Komenského Komárno a ZŠ s MŠ J. Kossányiho Svätý Peter. Spolu bolo do súťaže zaslaných 73 výtvarných prác.

V jednotlivých kategóriách splnilo kritéria súťaže celkovo 72 výtvarných prác:

I. Kategória: 44 výtvarných prác (deti od 6 do 9 rokov);

II. Kategória: 23 výtvarných prác (deti od 10 do 12 rokov);

III. Kategória: 5 výtvarných prác (deti od 13 do 15 rokov).

Hodnotenie výtvarných prác nebolo jednoduché. Najmä v I. kategórii sa veľmi ťažko rozhodovalo.

Výsledky hodnotenia súťažných výtvarných prác:

I. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto

1.miesto: Viktor Rigó, "Dúhový vláčik", ZŠ J.A. Komenského Kolárovo

2.miesto: Johana K. Makovníková, "Do Tatier vlakom", ZŠ J.A. Komenského Komárno

3.miesto: Viktor Šáli "Vlaky", ZŠ J.A. Komenského Kolárovo

II. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto

1.miesto: Ivana Pisárová, "Vlak pre kone", ZŠ J.A. Komenského Komárno

2.miesto: Binh Hguyen Duc, "Podvodný svet vlakov" ZŠ J.A. Komenského

3.miesto: Rebecca Vargová, "Železnicami chránime prírodu" ZŠ Nesvady

III. Kategória: Porota udelila jedno I. a Jedno II. miesto

1.miesto: Boglárka Žigová, "Minulosť a v EÚ", ZŠ s MŠ Svätý Peter

2. miesto: Michal Gubien, "V nočnom rýchliku" ZŠ Rozmarínová Komárno

Centrum EUROPE DIRECT Komárno udelilo víťazom vo všetkých kategóriách zaujímavé vecné ceny a diplomy.


29. apríl 2021

Prednáška s diskusiou pre študentov SOŠ obchodu a služieb Komárno

EUROPE DIRECT Komárno uskutočnilo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov SOŠ obchodu a služieb v Komárne. Študenti 4. ročníka sa mali možnosť bližšie oboznámiť s históriou, súčasnosťou a budúcnosťou EÚ a diskutovať o nej. Získali tiež informácie o možnostiach byť súčasťou formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ a platforme, ktorá bola pre tento účel zriadená.

28. apríl 2021

Regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2021 v Komárne

Dnes sa konal 16. ročník regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2021 v Komárne.

Regionálne kolo súťaže sa prvý krát v histórii vedomostnej súťaže Mladý Európan uskutočnilo online formou, pričom sme sa snažili čo najviac zachovať podobu súťaže. Študenti stredných odborných škôl a gymnázií súťažili v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z vedomostného testu, v druhom kole sa súťažiaci popasovali s jazykovým kvízom a úlohou tretieho kola bolo správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami.

Hlavnými oblasťami, na ktoré sa súťažiaci museli zamerať, boli základné vedomosti o Európskej únii, jej histórii, fungovaní, hlavných predstaviteľov, priorít a cieľoch.

Podmienkou účasti súťažných družstiev na regionálnom kole súťaže bolo aj predloženie projektu o jednej z krajín, ktoré v roku 2021 predsedajú Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo o Slovinsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021.

Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.

Partnerom súťaže je Úrad vlády SR a súťaž podporila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Víťazi regionálneho kola EUROPE DIRECT Komárno:

1. miesto - Gymnázium Andreja Vrábla Levice

2. miesto - Obchodná akadémia Levice

3. miesto - SOŠ obchodu a služieb Komárno

Všetkým súťažným družstvám gratulujeme a veríme, že každý jeden študent si zo súťaže odnáša cenné skúsenosti a nové vedomosti.

Víťazi regionálneho kola, Gymnázium Andreja Vrábla Levice zároveň získali mandát reprezentovať náš región na celoslovenskom kole Mladého Európana. Držíme im palce!

21. apríl 2021

Prednáška s diskusiou pre študentov OA Levice

Prednáška s diskusiou pre študentov Obchodnej akadémie v Leviciach sa vzhľadom na ich pretrvávajúce dištančné vzdelávanie v dôsledku pandémie konala online. Zúčastnilo sa jej celkom 52 študentov prvého ročníka a tiež junior ambasádori EPAS. Hlavnou témou prednášky bola "História, súčasnosť a budúcnosť Európske Únie". Študenti si mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti o histórii, hlavných míľnikov, o fungovaní súčasnej EÚ, a o tom, ako sa Slovensko stalo súčasťou tohto európskeho spoločenstva. Študenti ocenili bližšie informácie o úlohách, kompetenciách a povinnostiach jednotlivých inštitúcií EÚ, ako aj informácie ohľadne možností formovania budúcnosti EÚ prostredníctvom Konferencie o budúcnosti EÚ. Študentov tiež zaujímalo, aké kroky EÚ  podniká v boli s pandémiou COVID-19.

15. október 2020

Erasmusdays na Gymnáziu P. Pázmánya v Nových Zámkoch

Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapája do ErasmusDays druhýkrát a našim spoločným cieľom je čo najviac zviditeľniť program Erasmus+ a šíriť jeho osvetu.
EUROPE DIRECT Komárno sa vo štvrtok, 15. októbra 2020 aktívne zúčastnilo ErasmusDays-on air na Gymnáziu P. Pázmánya v Nových Zámkoch. Vzhľadom na súčasnú situáciu v dôsledku koronavírusu išlo o online konferenciu o možnostiach programu Erasmus+ a o zapojení Gymnázia P. Pázmánya.

24. september 2020

Regionálne kolo súťaže MLADÝ EURÓPAN 2020

24. septembra sa konalo v Hotel Danubius a Multifunkčnom centre v Komárne regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2020. Celoslovenskú úroveň tejto súťaže vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálnu úroveň realizujú jednotlivé centrá Europe Direct. Záštitu nad súťažou v roku 2020 prevzal podpredseda EK pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže v tomto 15. ročníku je Úrad vlády SR. Organizátorom regionálneho kola v Komárne bolo tradične naše Informačné centrum Europe Direct Komárno.

Súťaž prebiehala v troch kolách. Prvé kolo súťaže predstavoval písomný vedomostný test, v druhom kole riešili tímy jazykovú krížovku. Tretie kolo pozostávalo z obrázkového kvízu, ktorý bol zameraný na osobnosti, dominanty a symboly EÚ. Celkový priebeh súťaže bol pomerne vyrovnaný, súťažiace družstvá ukázali výborné vedomosti. Na treťom mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z Obchodnej akadémie Levice, s malým rozdielom na druhom mieste skončila SOŠ služieb Levice no a celkovým víťazom súťaže RK ME2020 sa stalo Gymnázium Šurany so súťažiacimi Tomáš Žoldoš, Kristián Kajanovič a Miroslava Mrázová. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na národnom kole súťaže Mladý Európan 2020.

1. august 2020

Gastro inak

Aj v tomto roku sa v prvý augustový víkend konalo podujatie v Oáza Camp Komoča, ktoré je venované gastronómii. Tento rok však podujatie výrazne ovplyvnili vládne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, čo sa výrazne podpísalo nielen na názve podujatia ale aj počtu účastníkov. Napriek tomu sa jej účastníci mali na čo tešiť. Bohatý program sa konal v príjemnom prostredí v dobrej nálade. Informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno sa aktívne zúčastnilo celého podujatia, na ktoré sa pripravilo svojim informačným stánkom s najnovšími publikáciami o dianí v Európskej únie, kvízom, dotazníkom a rôznymi interaktívnymi hrami pre tých najmenších. V informačnom stánku mali účastníci možnosť diskutovať a zmýšľať sa na výhodami a nevýhodami členstva v EÚ, na ktoré nadviazala aj prednáška zástupcu informačného centra EUROPE DIRECT Komárno.   

10. júna 2020

Európa pre občanov - infoseminár

Dnes sa uskutočnil 1. online infoseminár k Programu Európa pre občanov v maďarskom jazyku. Hlavným organizátorom podujatia boli Európske kontaktné body na Slovensku a v Maďarsku. Podujatia sa aktívne zúčastnilo aj informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno. Seminár sa realizoval prostredníctvom platformy Zoom. Účastníci počas dvoch hodín mali možnosť získať cenné informácie o Programe Európa pre občanov, o jej histórii, praktické rady ako podať žiadosť či úspešný projekt implementovať a vyúčtovať. Vzhľadom na plánované zmeny programu Európa pre občanov, nechýbali ani cenné informácie, že čo môžu potenciálni záujemci o projekt očakávať.

Po odznení všetkých prezentácii nasledovala široká diskusia.  

2. marec 2020

25 ROKOV SCHENGENSKÉHO PRIESTORU

2. marca 2020 sa v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch uskutočnila prednáška pre študentov stredných škôl na tému 25 rokov schengenského priestoru. Počas prednášky sa študenti mali možnosť dozvedieť informácie o histórii vzniku Schengenskej dohody a hlavné míľniky vzniku súčasného schengenského priestoru, ktorý dnes zaručuje neobmedzené cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre viac ako 400 miliónov občanov. Študenti sa počas prednášky aktívne zapájali a prejavili o tému veľký záujem. 

4. október 2019

Európsky deň jazykov - ZŠ Pohraničná v Komárne

4. október 2019 sa na Základnej škole v Komárne na Pohraničnej ulici niesol v duchu Európy. Doobedie bolo vyčlenené na pripomenutie si Európskeho dňa jazykov. Počas prednášky sa žiaci mali možnosť dozvedieť informácie týkajúce sa histórie vzniku Európskeho dňa jazykov, jeho ciele ale aj rôzne fakty a zaujímavosti o jazykoch. Zároveň si mohli otestovať svoje jazykové zručnosti formou kvízu, ktorý na tento účel pre nich pripravilo ED Komárno. Cieľom bolo žiakom poukázať na nutnosť učenia sa cudzích jazykov a prebudiť u nich väčší záujem o ich štúdium. V neposlednom rade sa mohli dozvedieť o možnostiach a programoch, ktoré im znalosť cudzích jazykov ponúka. Žiaci sa počas prednášky aktívne zapájali a prejavili o tému veľký záujem. Najviac ich zaujala možnosť diskusie s hosťkou podujatia, ktorá im porozprávala svoje vlastné skúsenosti a zážitky nadobudnuté vďaka dobrým jazykovým zručnostiam. 

21. september 2019

Svätý Peter - Európske dimenzie v sociálnej participácii

20. až 22. september sa v obci Svätý Peter niesol v duchu podujatia "Európske dimenzie v sociálnej participácii. V sobotu 21. septembra sa program konal v športovom areály obce. Občanom obce a jeho širokého okolia ako aj predstaviteľom partnerských miest obce sa ponúkal bohatý program. Okrem rôznych súťaží, hier sa účastníci podujatia mohli oboznámiť s tancami, piesňami ako aj zvykmi našich predkov. Na podujatí nechýbalo ani EUROPE DIRECT Komárno so svojim informačným stanom, v ktorom sa ponúkali záujemcom rôzne publikácie, interaktívne hry a testy na overenie si svojich vedomostí o EÚ. V informačnom stánku sa tiež živo diskutovalo na aktuálne diania v EÚ a o smerovaní a budúcnosti EÚ.

7. september 2019

Európa je bezpečný prístav - podujatie v obci Dlhá nad Váhom

V dňoch 06.-08. septembra 2019 sa v obci Dlhá nad Váhom konalo medzinárodné stretnutie predstaviteľov partnerských miest. Išlo o 3 dňové stretnutie, ktorej hlavným cieľom bolo okrem myšlienkového a hodnotového zbližovania, prezentácie zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva aj zisťovanie postojov účastníkov podujatia k súčasným problémom Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalostí migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EÚ, posilnenia dôvery v EÚ, uplatňovania politík EÚ v živote občanov na komunálnej úrovni. Veľký priestor dostali na diskusie aj témy dobrovoľníctva a aktívne občianstvo v európskej integrácii. Účastníci podujatia mali možnosť porozumieť pojmu euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť EÚ. V sobotu 07. septembra 2019 bolo na podujatí prítomné aj informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno so svojim informačným stánkom. Informačný stánok ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Po krátkej prezentácii venovanej migrácii a ochrany vonkajších hraníc, boli pracovníčkou ED Komárno predstavené aj najväčšie "Mýty o európskej integrácii", ktoré v radoch jej účastníkov vyvolali zaujímavé diskusie. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva ako aj k formálnym a neformálnym diskusiám.

31. august 2019

8. strekové dni v Zemnom

V dňoch 30. a 31. augusta 2019 sa v Zemnom konali v poradí už 8. strekové dni. Na podujatí sa aj tento rok pripravil najväčší vínny strek na Slovensku. Tohtoročný vínny strek predstavoval úctyhodných 219 litrov. 8. ročník strekových dní v Zemnom pre jej účastníkov ponúkal bohatý kultúrny a poznávací programom pre celé rodiny. Tento rok sa podujatie nieslo v slávnostnom duchu. Starosta János Bób na podujatí mal česť prevziať európsku zástavu cti osobne od írskeho podpredsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, pána Joea O´Reillyho. Na podujatí nechýbalo ani informačné centrum Europe Direct Komárno, ktoré vo svojom EU infostane v sobotu 31.08.2019 ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. V informačnom stánku sa veľa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o tom, čo nám členstvo v EÚ v posledných 15 rokoch prinieslo. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné neformálne diskusie. Pre mladších účastníkov a deti boli pripravené rôzne interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. 

30. august 2019

Prednáška v Lehniciach

Prednáška a diskusia na témy "Mýty o európskej integrácii" a výsledky volieb do Európskeho parlamentu sa uskutočnili 30. augusta v doobedňajších hodinách v zasadačke na Obecnom úrade Lehnice. Mýty o európskej integrácii vyvolali v radoch jej účastníkov zaujímavé diskusie. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov.

24. august 2019

Festival kultúry v Janíkoch

V dňoch 23. - 25.8.2019 sa v obci Janíky uskutočnil "Festival kultúry". Festival účastníkom podujatia ponúkal bohatý športový ako aj hudobno-tanečný program. V sobotu 24.8.2019 nechýbalo na podujatí ani informačné centrum Europe Direct Komárno. Vo svojom informačnom stánku účastníkom ponúkal najnovšie publikácie s európskou tematikou. Stánok však ponúkal aj možnosti na diskusiu, testovanie si vedomostí v oblasti EÚ a pre najmenších rôzne hry a omaľovánky.

17. august 2019

Európske kultúrne dedičstvo sa nachádza medzi nami - Veľký Meder

Dňa 17. augusta 2019 sa informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno zúčastnilo podujatia vo Veľkom Mederi. Účastníkom 29. Veľkomederských Svätoštefanských dní, ktoré sa tento rok konali na oslavu "Európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádza medzi nami" ponúkalo vo svojom informačnom stánku množstvo nových aktuálnych publikácii. V informačnom stánku ED Komárno nechýbali ani zaujímavé kvízy na testovanie a prehlbovanie vedomostí o EÚ a pre deti rôzne maľovánky, pexesá a puzzle s európskou tematikou. U stánku sa živo diskutovalo aj na témy aktuálneho diania v EÚ a jeho smerovaní, v kontexte s nedávnymi voľbami do Európskeho parlamentu.  

2. a 3. august 2019

Chute regiónov - Oáza Camp Komoča

V dňoch 2. - 3. augusta 2019 sa v Oáza Camp Komoča konal ďalší ročník Gastrofestivalu, ktorý sa už 18 rokov teší veľkému záujmu. Každoročne sa zvyšuje aj počet zahraničných účastníkov. Ide o najväčší slovenský gastrofestival, kde zábava a chutné jedlá spolu tvoria neoddeliteľnú dvojicu. Piesočnatá pláž a priateľská atmosféra sú garantom zábavy a vynikajúcej nálady. Gastrofestival sa teší veľkej návštevnosti. Aj tento rok sa počet návštevníkov pohyboval nad 10 000, preto Gastrofestival ponúkal možnosť dostať veci verejné pomerne širokému okruhu návštevníkov festivalu. Za týmto účelom sa paralelne s festivalom zriadil priestor s výstižným názvom "Chute regiónov". Každý deň sa tu aktivity dotýkali niektorým celoeurópskym témam. Preberali sa tu témy euroskepticizmu, solidarity, dobrovoľníctva a tolerancie medzi národmi. Na podujatí bol priestor na výmeny skúseností a prezentovanie dobrej praxe so zapájaním občanov do diania vo vlastnej obci. Účastníci tiež mali možnosť vypočuť si prednášky a diskutovať o:

  • "Kľúčom k prežitou našej komunity - žiť v samospráve",
  • "Nalejme čistú vodu do pohára!" - naším najväčším pokladom je voda",
  • "Európa z pohľadu regiónov - nová európska občianska iniciatíva pre rovnosť medzi regiónmi".

Priestor však dostala aj kultúra a budovanie priateľstva medzi národmi. V piatok a v sobotu na aktivitách "Chute regiónov" nechýbalo ani zastúpenie informačného centra Europe Direct Komárno. Informačný stánok ED ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež bilancovalo čo nám členstvo v EÚ dalo. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné formálne ale najmä neformálne diskusie.

16. máj 2019

Roadshow "Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ v Nových Zámkoch

Roadshow za vyššiu účasť v eurovoľbách "Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ" v Nových Zámkoch sa konala dňa 16.05.2019 aj za prítomnosti vzácnej návštevy, novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej. Návštevníkov podujatia pozdravila a vyzvala k účasti na voľbách o 16:00 hod. na námestí a neskôr sa zapojila aj do živej diskusie v naplnenej kaviarni spolu s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dionýzom Hochelom povereným riaditeľom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a svojou prítomnosťou podujatie podporil aj primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein. Na námestí panovala veľmi príjemná atmosféra a živý záujem zo strany jej účastníkov.

Účastníci podujatia sa mohli zúčastniť na simulovaných voľbách, kde svoj názor mohli vyjaviť voľbou politickej strany, ktorej nominantov plánuje v blížiacich sa voľbách do EP svojim hlasom podporiť. V stánku Zastúpenia EK, v ktorom bol prítomný aj zástupca informačného centra Europe Direct Komárno bolo možné vyjadriť svoj názor prečo ideme tento rok voliť a na aktuálne otázky o dianí v EÚ diskutovať , vytočiť si koleso šťastia a okrem drobných prezentačných predmetov získať zaujímavé informácie o jednotlivých členských krajinách EÚ. Deti sa mohli zabaviť pri skladaní EÚ puzzle.

K dobrej nálade na námestí prispeli aj hudobné vystúpenia Novozámockých seniorov a hudobnej skupiny Eletric Flash.

7. máj 2019

Séria prednášok pre prvovoličov na tému " Voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 7. mája 2019 informačné centrum Europe Direct Komárno uskutočnilo ďalšie štyri prednášky pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb na výsostne aktuálnu tému pre tento rok, a to "Voľby do Európskeho parlamentu". Prednášky sa konali v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku a ich cieľom bolo priblížiť študentom jednotlivé inštitúcie EÚ, ich úlohy a kompetencie, aby porozumeli, že Európska únia nie je len Brusel a vo voľbách sa počíta každý jeden hlas. Počas diskusie sa rozoberali otázky, prečo je potrebné zaujímať sa o veci verejné, prečo treba ísť voliť a byť zodpovedným občanom.  

3. máj 2019

Séria prednášok pre prvovoličov na tému " Voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 3. mája 2019 informačné centrum Europe Direct Komárno uskutočnilo štyri prednášky pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb na výsostne aktuálnu tému pre tento rok, a to "Voľby do Európskeho parlamentu". Prednášky sa konali v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku a ich cieľom bolo priblížiť študentom jednotlivé inštitúcie EÚ, ich úlohy a kompetencie, aby porozumeli, že Európska únia nie je len Brusel a vo voľbách sa počíta každý jeden hlas. Počas diskusie sa rozoberali otázky, prečo je potrebné zaujímať sa o veci verejné, prečo treba ísť voliť a byť zodpovedným občanom.  

30. apríl 2019

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Žijeme v EÚ" s podtitulom "15 rokov v EÚ a 10 rokov v eurozóne"

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl bola tento rok venovaná dvom výročiam, a to "15 rokov v EÚ a 10 rokov v eurozóne". Nakoľko sa tento rok nesie aj v duchu volieb do Európskeho parlamentu, diskusia v deťmi a ich rodičmi nám umožnilo dať všetkým zúčastneným možnosť na zamyslenie sa, že čo nám členstvo v EÚ prináša a prečo je dôležité vyjadriť svoj názor aj v blížiacich sa voľbách do EP. Súťaž organizovalo informačné centrum Europe Direct Komárno v spolupráci s Mestským úradom Komárno, odborom školstva, kultúry a športu.

Práce účastníkov súťaže bolo potrebné zamerať na výtvarné spracovanie tohtoročných dvoch výročí, a to 15 ročné výročie vstupu Slovenskej republiky do veľkej "rodiny" členských krajín Európskej únie a 10. výročie používania jednotnej meny eurozóny, t.j. eura.

Žiaci sa tejto úlohy zhostili bravúrne a odborná porota mala čo robiť aby vybrala naozaj tie najlepšie diela.

Víťazné práce:

I. Kategória (žiaci 5. - 6. ročník):

1. miesto: Tamarka Ďuríková (Hviezdy nad Európu)

2. miesto: Sofia Čepelová (Veselica)

3. miesto: Dorka Víghová (Cestujeme po Európe)

II. Kategória (žiaci 7. - 9. ročník):

1. miesto: Veronika Chvostíková (15 rokov v EÚ)

2. miesto: Barbora Ďuríková (Tanečnica)

3. miesto: Sandra Sochová (Cestujeme po Európe)

Víťazom súťaže boli ocenenia odovzdávané v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, kde sa okrem mladých výtvarníkov prezentovali aj ďalšie šikovné deti v oblasti spevu a tanca. Víťazom srdečne blahoželáme.  

26. apríl 2019

Mladí záchranári a EÚ

Okresné a mestské kolo súťaže Mladých záchranárov sa konalo 26. apríla 2019 vo voľnom priestranstve pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne. Súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl z celého okresu. Počas tejto súťaže ED Komárno ponúklo účastníkom podujatia rôzne kvízy, testy a rôzne zábavné súťažné programy s tematikou EÚ. Žiaci si mohli nenútenou formou otestovať a doplniť svoje vedomosti z rôznych oblastí ako geografia, história EÚ, symboly, osobnosti EÚ a podobne. Súťaže Mladých záchranárov sa tento rok zúčastnilo 20 štvorčlenných družstiev. Súťaž mala aj medzinárodnú účasť z Českej a Maďarskej republiky. S dospelými účastníkmi podujatia sa zástupcovia ED Komárno snažili diskutovať na tému blížiacich sa volieb do EP a zároveň vyzývali k účasti na voľbách.

10. apríl 2019

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "MLADÝ EURÓPAN 2019" v Komárne

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže pre študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl pod názvom "Mladý Európan 2019" v Komárne sa uskutočnilo dňa 10.04.2019 v budove Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Komárno vo veľkej zasadačke. Regionálne kolo súťaže v Komárne bolo vyhlásené pre stredné školy z okresov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Regionálneho kola sa zúčastnilo celkom 11 trojčlenných súťažných družstiev. Súťaž bola trojkolová. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky prítomné súťažné družstvá. Tretie kolo bolo zároveň finálnym kolom, do ktorého dostali pozvánku iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnili v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti i histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, politike, ekonomike, inštitúciách a viacjazyčnosti EÚ.

Víťazstvo si vybojovalo družstvo z Gymnázia Šurany s celkovým počtom bodov 402. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice s počtom bodov 318 a na treťom mieste skončilo družstvo z Gymnázia Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 313.

Víťazné družstvo, Gymnázium Šurany, svojim víťazstvom získalo mandát reprezentovať náš región na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktoré sa tento rok uskutoční 13.6.2019 v Košiciach. 

13. marca 2019

10 rokov v eurozóne - prednášky pre študentov Gymnázia v Šuranoch

13.3.2019 uskutočnilo centrum Europe Direct Komárno 2 prednášky venované predovšetkým k desiatemu výročiu v Eurozóne. Počas prednášok sa nezabudlo ani na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu s dôrazom sa jej dôležitosť. Prednášok sa zúčastnilo spolu 114 študentov z Gymnázia Šurany. Podujatie sa konalo v historickej budove - Synagóge, ktorá sa v súčasnosti využíva ako Mestské múzeum. Študenti sa do prednášok aktívne zapájali.  

27.02.2019

Podujatie #MYSMEEU na Univerzite J. Selyeho Komárno

Dňa 27.02.2019 sa uskutočnil Národný konvent na pôde Univerzity J. Selyeho v Komárne. Podujatia sa zúčastnil štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička. Na podujatí vystúpil a s prítomnými diskutoval aj Michael Roth, štátny minister pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Nemecka. Podujatie otvoril a účastníkov pozdravil György Juhász, rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne.

Cieľom podujatia bolo pokračovanie v celonárodnej diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. Zámerom bolo prispieť k formovaniu komplexného názoru o budúcnosti EÚ a Slovenskej republiky vďaka účasti zástupcov občianskej spoločnosti.

Moderátorom podujatia bol Martin Strižinec, ktorý počas moderovanej diskusie hľadal odpovede na aktuálne otázky ako: "Či existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste SR v EÚ? Čo vlastne znamená byť občanom členského štátu EÚ? Aké výhody, ale aj záväzky toto členstvo prináša? Aký bude vývoj európskeho projektu? V ktorých oblastiach by Únia mala spolupracovať viac a v ktorých menej? Čo spája členské štáty a naopak, čo ich rozdeľuje? Existuje recept na prinavrátenie dôvery občanov v EÚ a odklonenie sa od súčasného trendu euroskepticizmu a populizmu? Ale hlavne, akú Úniu dnes máme a akú ju zajtra chceme mať? Prečo o tom chceme a musíme hovoriť?" O týchto a ďalších otázkach položených účastníkmi podujatia prostredníctvom aplikácie Sli-do diskutovali nasledovní, okrem už spomenutých František Ružička a Michael Roth aj ďalší panelisti: Katarína Cséfalvayová, poslankyňa a predsedníčka Zahraničného výboru NR SR, Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho VÚC, Béla Keszegh, primátor mesta Komárno, Kamila Sánta a Ľudovít Belák, obaja študenti Univerzity J. Selyeho. 

ROK 2019

19.12.2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Žijeme v EÚ" venovanom "Európskemu roku kultúrneho dedičstva"

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl bola tento rok venovaná téme Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Súťaž organizovalo informačné centrum Europe Direct Komárno v spolupráci s Mestským úradom Komárno, odborom školstva, kultúry a športu.

Práce účastníkov súťaže bolo potrebné zamerať na výtvarné spracovanie kultúrnych a historických pamiatok, sakrálnych stavieb a pamätihodností, flóry a fauny našich národných parkov, turistických zaujímavostí, ako aj pestrosť kultúr národov a národností žijúcich na našom území. Žiaci sa tejto úlohy zmocnili bravúrne a odborná porota mala čo robiť aby vybrala naozaj tie najlepšie diela.

Víťazné práce:

I. Kategória:  1. miesto: Sofia Horňáčková (Kováč a jeho malý pomocník)

                     2. miesto: Ildikó Majerčíková (Nádvorie Európy)

                     3. miesto: Michal Gubien (Priedka)

II. Kategória: 1. miesto: Nikoleta Bugárová (Jeseň nad horami)

                     2. miesto: Rebeka Rusňáková (Spojení kultúrou)

                     3. miesto: Veronika Chvostiková (Synagóga)

Víťazom súťaže boli ocenenia odovzdávané v historickej budove Mestského úradu Komárno za prítomnosti primátora mesta. Víťazom srdečne blahoželáme.  

10.12.2018

Európsky informačný deň

EURÓPA & JA - "Tentoraz idem voliť"

V pondelok, 10.12.2018 sa vo veľkej zasadačke ÚPSVR Levice konalo diskusné stretnutie so študentmi stredných škôl. Cieľom podujatia bolo prítomným priblížiť činnosť jednotlivých inštitúcii Európskej únie, ktorá akú úlohu zohráva a aké sú jej kompetencie. Počas prednášky sa mohli prítomní dozvedieť aj to, že kto predstavuje kľúčových hráčov a prečo je dôležité zaujímať sa o veci verejné a aktívne sa zapájať do volieb na regionálnej, národnej ako aj európskej úrovni. O dôležitosti každého hlasu sa mohli prítomní dozvedieť viac aj z prednášky riaditeľa Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Pán Hajšel vo svojej prednáške priblížil aj aktuálne dianie v EÚ, predstavil tiež volebnú stratégiu v rámci blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a vyzval prítomných na ich aktívnu účasť. Po prednáškach sa rozpútala živá diskusia. Cieľom podujatia bolo podnietiť mladých ľudí k zamysleniu sa nad dôležitosťou budúcnosti Európy a potrebe plnenia si občianskych povinností vo voľbách do EP, ktorá sa bude konať v roku 2019.  

27.11.2018

Diskutujeme o budúcnosti EÚ v kontexte s voľbami do EP v roku 2019

27. novembra 2018 sa v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konala prednáška orientovaná na lepšie spoznanie úloh a kompetencií jednotlivých inštitúcii Európskej únie. Po prednáške nasledovala živá diskusia. Podujatie bolo zorganizované pre študentov stredných škôl. Cieľom podujatia bolo vzbudenie väčšieho záujmu mladých ľudí o veci verejné, vysvetľovanie a diskutovanie o súčasných negatívnych nálad v EÚ a odbúravanie neželaných mýtov, skepticizmu a dôležitosti posúvania existencie EÚ. Podujatie malo pomôcť jej účastníkom zamyslieť sa nad dôležitosťou budúcnosti Európy a potrebe plnenia si občianskych povinností vo voľbách na všetkých úrovniach. Veď každý jeden hlas sa počíta a to platí aj pre voľby do EP, ktoré sa budú konať koncom mája 2019. 

08.10.2018

Diskusia o budúcnosti Európskej únie "Európa a my"

8. októbra 2018 sme na Univerzite J. Selyeho v Komárne diskutovali o budúcnosti Európskej únie so zaujímavými hosťami a účastníkmi zo Slovenska a Maďarska. Pozvanie na cezhraničný občiansky dialóg "Európa a my" prijali poslanec Európskeho parlamentu (ECR) Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu (EPP) prof. György Schöpflin, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Maďarskej republike Dr. Gábor Zupko. Diskusiu moderoval Péter Demecs (Új Szó). Na podujatí sa diskutovalo nielen o budúcnosti EÚ, ale aj o našich spoločných európskych hodnotách a dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu v máji 2019. Riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel predstavil účastníkom iniciatívu https://tentorazidemvolit.eu a to, ako sa sami môžeme vo volieb EP aktívne zapojiť. Podujatie pripravili Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a v Maďarsku spolu s informačným centrom Europe Direct Komárno a Kanceláriami Európskeho parlamentu na Slovensku a v Maďarskej republike. 

29.09.2018

Svätý Peter - Budúcnosť EÚ je v našich rukách

28. až 30. september sa v obci Svätý Peter niesol v duchu podujatia Budúcnosť EÚ je v našich rukách. Podujatie bolo spolufinancované z prostriedkov Európskej únie Európa pre občanov. V sobotu 29. septembra sa program konal v športovom areály obce. Občanom obce a jeho širokého okolia ako aj predstaviteľom partnerských miest obce sa ponúkal bohatý program. Okrem rôznych súťaží, hier sa účastníci podujatia mohli oboznámiť s tancami, piesňami ako aj zvykmi našich predkov. Na podujatí nechýbalo ani EUROPE DIRECT Komárno so svojim informačným stanom, v ktorom sa ponúkali záujemcom rôzne publikácie, interaktívne hry a testy na overenie si svojich vedomostí o EÚ. V informačnom stánku sa tiež živo diskutovalo na aktuálne diania v EÚ, o blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a o smerovaní a budúcnosti EÚ.

14.09.2018

GoodBye Summer Party

14. - 16. september sa v obci Blahová a jeho okolí niesol v duchu GoodBye Summer Party. Miestom pre hlavnú časť tejto aktivity bolo malebné miesto pri Malom Dunaji v Parku Madarász. Piatok, 14. september bol orientovaný prevažne pre mladšiu generáciu. Za prítomnosti Europe Direct Komárno si mohli rôznymi formami testovať svoje vedomosti o EÚ. Okrem sladkých odmien a iných drobností mali prítomní k dispozícii aj najnovšie publikácie týkajúce sa politík, práv a možností, ktoré nám členstvo v EÚ ponúka. So skôr narodenými sa v nadväznosti na prejav predsedu EK O stave Európskej únie diskutovalo o smerovaní a budúcnosti EÚ.   

07.09.2018

IV. Zámocké dni v Rúbani

Tohtoročné Zámocké dni v Rúbani boli oslavou nášho kultúrneho dedičstva, rôznych chutí a samozrejme dobrého vína z produkcie miestnych vinárov. Okrem kultúrneho dedičstva však dostali priestor aj aktuálne témy týkajúce sa našej súčasnosti a našej budúcnosti. Na podujatí bolo prítomné aj Europe Direct Komárno. Pre účastníkov podujatia pripravilo rôzne aktuálne publikácie o EÚ, testy, kvízy, interaktívne hry a pre tých najmenších omaľovávanky.

Najväčší záujem prejavovala mladšia generácia. Dospelí sa aktívne zapájali do diskusií o aktuálnych témách ako migrácia, budúcnosť Európy, solidarita a aký dopad môže mať kultúrna rôznorodosť na zachovanie kultúrneho dedičstva v Európe, čo prinesú budúcoročné voľby do EP a pod..

26.08.2018

Podunajský festival

25. a 26. augusta 2018 sa v Kližskej Nemej konal Podunajský Festival ako jeden zo sprievodných programov projektu názvom "Chute podunajskej prírody". Cieľom tohto projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Budovanie Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie.

V nedeľu, 26. augusta 2018 sa tohto zaujímavého a bohatého programu zúčastnilo aj Europe Direct Komárno. Vo svojom informačnom stánku ED ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety a interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo aj o aktuálnom dianí v EÚ. Časté otázky smerovali na budúcnosť Európy. Diskutovalo sa o rôznych možných scenárov. ED zdôrazňovalo dôležitosť budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu a vyzývalo účastníkov podujatia, aby nezabúdalo, že každý hlas je dôležitý. 

25.08.2018

7. strekové dni v Zemnom BublEU

V dňoch 24. a 25. augusta 2018 sa v Zemnom konali v poradí už 7. strekové dni. Na podujatí sa aj tento rok pripravil najväčší vínny strek na Slovensku. Tohtoročný vínny strek predstavoval úctyhodných 218 l. 7. ročník strekových dní v Zemnom bol vyšperkovaný bohatým kultúrnym a poznávacím programom pre celé rodiny. Aj tento rok sa na podujatí zúčastnilo informačné centrum Europe Direct Komárno, ktoré vo svojom EU infostane v sobotu 25.08.2018 ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. V informačnom stánku sa veľa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o tom, čo nám členstvo v EÚ v posledných rokoch prinieslo. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné neformálne diskusie. Pre mladších účastníkov a deti boli pripravené rôzne interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. 

03. -04.08.2018

Chute regiónu - Oáza Camp Komoča

V dňoch 3. - 4. augusta 2018 sa v Oáza Camp Komoča konal ďalší ročník Gastrofestivalu, ktorý sa už 17 rokov teší veľkému záujmu. Každoročne sa zvyšuje aj počet zahraničných účastníkov. Ide o najväčší slovenský gastrofestival, kde zábava a chutné jedlá spolu tvoria neoddeliteľnú dvojicu. Piesočnatá pláž a priateľská atmosféra sú garantom zábavy a vynikajúcej nálady. Gastrofestival sa teší veľkej návštevnosti. Aj tento rok sa počet návštevníkov pohyboval nad 10 000, preto Gastrofestival ponúkal možnosť dostať veci verejné pomerne širokému okruhu návštevníkov festivalu. Za týmto účelom sa paralelne s festivalom zriadil priestor s výstižným názvom "Chute regiónu". Každý deň sa tu aktivity dotýkali niektorým celoeurópskym témám. Preberali sa tu témy euroskepticizmu, solidarity a tolerancie medzi národmi. Priestor však dostala aj kultúra a budovanie priateľstva medzi národmi. V piatok a v sobotu na aktivitách "Chute regiónu" nechýbalo ani zastúpenie informačného centra Europe Direct Komárno. Informačný stánok ED ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež bilancovalo čo nám členstvo v EÚ dalo. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné formálne ale najmä neformálne diskusie.

25.06.2018

Prednáška na SPŠ Komárno

ED Komárno pripravilo prednášku pre študentov Strednej priemyselnej školy v Komárne na tému: "Hlavné inštitúcie EÚ a ich kompetencie". Cieľom prednášky bolo študentov oboznámiť s jednotlivými inštitúciami Európskej únie, kto ich predstavuje, s ich štruktúrami, kompetenciami, ich vzájomnú prepojenosť pri rozhodovaniach, aby lepšie vnímali celý mechanizmus. Kto je tvorcom a predkladateľom novej legislatívy, akou formou sa predkladané návrhy schvaľujú, kto dohliada na korektnú implementáciu schválenej legislatívy, či dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Neľahkú úlohu poslancov EP si mohli študenti hravou formou aj vyskúšať. 

21.06.2018

Imeľské dni 2018

Vo štvrtok, 21. júna 2018, sa ED Komárno zúčastnilo podujatia pre seniorov obce Imeľ, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome obce v rámci projektu "Do make the same mistake! - Nerobme rovnakú chybu!"

Na podujatie ED Komárno pripravilo prednášku na tému "Poznávania štyroch aspektov staroby a seniori ako nositelia vedomostí a nositelia tradícií v kontexte s Európskym rokom kultúrneho dedičstva". Prednáška sa stala podnetom na živú diskusiu.

27.05.2018

Deň detí v Komárne

Nedeľa, 27. mája 2018, sa v Komárne niesla v duchu osláv našich detí. Deň detí prišli podporiť mnohé organizácie, ktoré pre deti s rodinami pripravili bohatý kultúrny ale aj interaktívny program na príjemne strávené chvíle na tomto podujatí. Podujatia sa zúčastnilo aj Europe Direct Komárno, ktoré pre návštevníkov ponúkalo rôzne omaľovávanky, skladačky, pexesá či puzzle s EÚ tematikou. Pre skôr narodených boli pripravené aj rôzne kvízy a testy na testovanie a prehlbovanie si svojich vedomostí o EÚ.

18. máj 2018

WHY NATIONALISM? - Prečo nacionalizmus?

Mesto Levice organizovalo v máji podujatie v rámci cezhraničného projektu TOGETHER WE ARE EU, ktorý bol finančne podporený z programu Európa pre občanov. Išlo o 3 dňové podujatie s bohatým kultúrnym, poznávacím a diskusným programom za účelom spoznávania iných kultúr, tradícií a názorov na rôzne aktuálne témy. Jednou zo sprievodných aktivít bola aj prednáška ED Komárno a následná diskusia na tému, prečo je prehlbovanie nacionalizmu a euroskepticizmu silným trendom v našich spoločnostiach. Prednáška sa konala v piatok, 18. mája 2018, v priestoroch kinosály CK Junior v Leviciach za účasti zástupcov z Maďarska, Poľska, Čiech, Litvy, Lotyšska a samozrejme Slovenska. Účastníci zo zahraničia pozostávali zo zástupcov samospráv, neziskových organizácií, seniorov a mládeže. 

27. apríl 2018

Verejná diskusia s poslancami Európskeho parlamentu na tému: Aktuálne dianie v EÚ

V piatok, 27. apríla 2018, sa v Komárne v Kine Tatra uskutočnila diskusia so študentmi stredných škôl. Na diskusiu prijali pozvanie informačného centra Europe Direct Komárno poslanci Európskeho parlamentu Pál Csáky a József Nagy. Na diskusii nechýbali ani zástupca Kancelárie Európskeho parlamentu Dionýz Hochel a Mária Kavuláková.

Po úvodných príhovoroch a predstaveniach sa nasledovala živá diskusia. Prítomní mohli svoje otázky položiť nielen osobne ale aj prostredníctvom obľúbenej aplikácie Sli-do. Na podujatí sa hovorilo o programoch Európskeho parlamentu a Európskej komisie pre mladých ľudí ale aj o veľkých témach súčasnej európskej politiky akými sú spoločná bezpečnostná politika, migrácia, Brexit, kvalite potravín, a pod. Bolo nám potešením, ako organizátorom podujatia, sledovať diskutujúcich mladých ľudí a najmä ich záujem o veci verejné, veď ide najmä o ich budúcnosť.

Európska komisia vyhlásila rok 2018 Rokom európskeho kultúrneho dedičstva, preto bolo vnášanie kultúrnych zážitkov na diskusné fórum naozaj aktuálne.

Po diskusii si prítomní mali možnosť pozrieť víťazný film Ceny Európskeho parlamentu LUX 2017 "Sámska krv", ktorý získal aj ďalšie filmové ocenenia ako Feodora Award pre najlepší debut a na MFF Benátky Cenu Europa Cinemas Label. a bol tiež nominovaný na cenu Oscar v kategórii najlepší cudzojazyčný film. 

26. apríl 2018

Mladí záchranári

Okresné a mestské kolo súťaže Mladých záchranárov sa konalo 26. apríla 2018 vo voľnom priestranstve pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne. Súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl z celého okresu. Počas tejto súťaže ED Komárno ponúklo účastníkom podujatia rôzne kvízy, testy a rôzne zábavné súťažné programy s tematikou EÚ. Žiaci si mohli nenútenou formou otestovať a doplniť svoje vedomosti z rôznych oblastí ako geografia, história EÚ, symboly, osobnosti EÚ a podobne. Súťaže Mladých záchranárov sa tento rok zúčastnilo 20 štvorčlenných družstiev. Súťaž mala aj medzinárodnú účasť z Českej a Maďarskej republiky. 

19. apríl 2018

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "MLADÝ EURÓPAN 2018" v Komárne

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže pre študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl pod názvom "Mladý Európan 2018" v Komárne sa uskutočnilo dňa 19.04.2018 v budove Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Komárno vo veľkej zasadačke. Regionálne kolo súťaže v Komárne bolo vyhlásené pre stredné školy z okresov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Regionálneho kola sa zúčastnilo celkom 9 trojčlenných súťažných družstiev. Súťaž bola trojkolová. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky prítomné súťažné družstvá. Tretie kolo bolo zároveň finálnym kolom, do ktorého dostali pozvánku iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnili v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti i histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, politike, ekonomike, inštitúciách a viacjazyčnosti EÚ.

Víťazstvo si vybojovalo družstvo Gymnázia Ľ. J. Šuleka Komárno s celkovým počtom bodov 290. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Gymnázia Šurany s počtom bodov 263 a na treťom mieste skončilo družstvo z Gymnázia Andreja Vrábla Levice.

Víťazné družstvo, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, svojim víťazstvom získalo mandát reprezentovať náš región na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktoré sa tento rok uskutoční 14.6.2018. 

17. apríl 2018

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "MLADÝ EURÓPAN 2018" v Nitre

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže pre študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl pod názvom "Mladý Európan 2018" v Nitre sa uskutočnilo dňa 17.04.2018 v Modrom salóniku Agroinštitútu Nitra, štátny podnik. Regionálne kolo súťaže v Nitre bolo vyhlásené pre stredné školy z okresov Nitra, Topoľčany, Šaľa a Zlaté Moravce. Regionálneho kola sa zúčastnilo celkom 12 trojčlenných súťažných družstiev. Súťaž bola trojkolová. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky prítomné súťažné družstvá. Tretie kolo bolo zároveň finálnym kolom, do ktorého dostali pozvánku iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnili v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti i histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, politike, ekonomike, inštitúciách a viacjazyčnosti EÚ.

Víťazstvo si vybojovalo družstvo Gymnázia Golianova Nitra s celkovým počtom bodov 272. Na druhom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra s celkovým počtom bodov 239 a na treťom mieste skončilo Gymnázium Topoľčany s celkovým počtom bodov 174.

Víťazné družstvo, Gymnázium Golianova Nitra, svojim víťazstvom získalo mandát reprezentovať tento región na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktoré sa tento rok uskutoční 14.6.2018. 

27. marec 2018

Prednáška v Rekreačnom zariadení Ekonomickej univerzity Bratislava vo Virte

27. marca 2018 v doobedňajších hodinách sme uskutočnili prednášku týkajúcu sa pôsobenia nášho centra v regióne. Ďalej o možnostiach a podpore podnikania a možností a obmedzení podpory rozvoja regiónu ako aj o prepojení s inými regionálnymi subjektmi a k úrovne spolupráce jednotlivých inštitúcií v rámci regiónu.

Prezentácie sa zúčastnilo cca 50 študentov ŠP Manažment cestovného ruchu, II. Stupeň VŠ štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

4. december 2017

Európsky informačný deň na Univerzite J. Selyeho v Komárne

Europe Direct Komárno v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a vedením Univerzity J. Selyeho v Komárne pripravili pre študentov Univerzity J. Selyeho v Komárne diskusné stretnutie - Európsky informačný deň na tému: Priority Európskeho parlamentu na nasledujúce obdobie do konca roka 2020 ako aj budúcnosť Európskej únie po Brexite. Podujatie sa konalo na akademickej pôde, v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho a bolo zamerané na podporu participatívneho občianstva EÚ u mladých ľudí. Diskusné fórum viedla pracovníčka Europe Direct v Komárne, ktorá vo svojom príhovore pripomenula aj 30. výročie programu Erasmus+. Účastníkov podujatia informovala aj o niektorých rekordných číslach, ktoré program Erasmus+ dosiahol v minulom školskom roku. Za Univerzitu J. Selyeho účastníkov podujatia privítal prorektor pre medzinárodné vzťahy József Liszka. Odborný príspevok do diskusie zabezpečili poslanec Európskeho parlamentu József Nagy, ktorý sa angažuje vo výbore pre životné prostredie a vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci EP.

Do diskusie sa aktívne zapojili aj rektor a prorektori Univerzity. Otázky, ktoré odzneli v rámci diskusného fóra , sa týkali predovšetkým budúcnosti po Brexite, nezávislosti Katalánska, regulácie migrácie, Dublinského dohovoru, foriem podpory zo zdrojov EÚ po roku 2020, možnosti recipročného zavedenia vstupného víza do EÚ, ako aj možnosti za získanie asistenčného miesta v kancelárii poslanca EP.  

3. november 2017

ED Komárno na SSŠ s VJM v Kolárove

V piatok 3. november 2017 sa na Súkromnej strednej odbornej škole s VJM v Kolárove niesol v duchu Európy. V čase od 11:25 do 13:00 si mohli študenti vypočuť prednášku o inštitúciách EÚ, ich kompetenciách, ich najdôležitejších úlohách a ich vzájomnej prepojenosti. Cieľom tejto prednášky bolo priniesť študentom trochu svetla, že Európska únie nie je len Brusel, ale na rozhodnutiach sa podieľajú zástupcovia všetkých členských krajín EU. Študenti mali možnosť pochopiť proces ako vznikajú návrhy zákonov, kto môže legislatívne zmeny iniciovať, kto návrhy zákonov pripravuje, kto schvaľuje a pod. V prednáške bola vyzdvihnutá aj možnosť iniciatívy občanov a samozrejme dôležitosť občanov EÚ zaujímať sa o veci verejné. Študenti mali možnosť klásť otázky a aktívne sa zapájať aj počas prezentácie jednotlivých inštitúcií. Na záver si študenti mohli vyskúšať, že zosúladenie rôznych názorov a hľadanie kompromisných riešení nie je vždy jednoduché.   

27. september 2017

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV v 9.B na ZŠ Rozmarínová Komárno

27. september 2017 sa na Základnej škole v Komárne na Rozmarínovej ulici niesol v duchu Európy. Čas od 09:00 do 10:00 bol vyhradený pre žiakov 9.B triedy. Počas prednášky sa žiaci mali možnosť dozvedieť informácie týkajúce sa histórie vzniku Európskeho dňa jazykov, jeho ciele ale aj rôzne fakty a zaujímavosti o jazykoch. Zároveň si mohli otestovať svoje jazykové zručnosti formou kvízu, ktorý na tento účel pre nich pripravilo ED Komárno. Cieľom bolo žiakom poukázať na nutnosť učenia sa cudzích jazykov a prebudiť u nich väčší záujem o ich štúdium. V neposlednom rade sa mohli dozvedieť o možnostiach a programoch, ktoré im znalosť cudzích jazykov ponúka. Žiaci sa počas prednášky aktívne zapájali a prejavili o tému veľký záujem. 

27. september 2017

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV v 9.A na ZŠ Rozmarínová Komárno

27. september 2017 sa na Základnej škole v Komárne na Rozmarínovej ulici niesol v duchu Európy. Čas od 08:00 do 09:00 bol vyhradený pre žiakov 9.A triedy. Počas prednášky sa žiaci mali možnosť dozvedieť informácie týkajúce sa histórie vzniku Európskeho dňa jazykov, jeho ciele ale aj rôzne fakty a zaujímavosti o jazykoch. Zároveň si mohli otestovať svoje jazykové zručnosti formou kvízu, ktorý na tento účel pre nich pripravilo ED Komárno. Cieľom bolo žiakom poukázať na nutnosť učenia sa cudzích jazykov a prebudiť u nich väčší záujem o ich štúdium. V neposlednom rade sa mohli dozvedieť o možnostiach a programoch, ktoré im znalosť cudzích jazykov ponúka. Žiaci sa počas celej hodiny aktívne zapájali a prejavovali k téme živý záujem. 

02. september 2017

Vitajte vo svete poznávania EÚ - Dlhá nad Váhom

V dňoch 01.-03. septembra 2017 sa v obci Dlhá nad Váhom konalo medzinárodné stretnutie predstaviteľov partnerských miest. Išlo o 3 dňové stretnutie, ktorej hlavným cieľom bolo okrem myšlienkového a hodnotového zbližovania, prezentácie zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva aj zisťovanie postojov účastníkov podujatia k súčasným problémom Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalostí migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EÚ, posilnenia dôvery v EÚ, uplatňovania politík EÚ v živote občanov na komunálnej úrovni. Veľký priestor dostali na diskusie aj témy dobrovoľníctva a aktívne občianstvo v európskej integrácii. Účastníci podujatia mali možnosť porozumieť pojmu euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť EÚ. V sobotu 02. septembra 2017 bolo na podujatí prítomné aj informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno so svojim informačným stánkom. Informačný stánok ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Po krátkej prezentácii venovanej migrácii a ochrany vonkajších hraníc, bola pracovníčkou ED Komárno predstavená aj Biela Kniha o budúcnosti Európy. Prezentácie v radoch jej účastníkov vyvolali zaujímavé diskusie. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o piatich scenároch "Bielej knihy o BUDÚCNOSTI EURÓPY". K piatim scenárom sa účastníci mohli vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva ako aj k formálnym a neformálnym diskusiám.

26.08.2017

6. strekové dni v Zemnom BublEU

V dňoch 25. a 26. augusta 2017 sa v Zemnom konali v poradí už 6. strekové dni. Na podujatí sa už tradične lámal rekord v spoločnej výrobe vínneho streku. Aj tento rok sa vytvoril ďalší slovenský rekord. Tohtoročný vínny strek predstavoval úctyhodných 219 l, čím sa pokoril minuloročný rekord. 6. ročník strekových dní v Zemnom boli vyšperkované nielen bohatým kultúrnym a poznávacím programom pre celé rodiny. Tento rok sa na podujatí zúčastnilo aj informačné centrum Europe Direct Komárno, ktoré vo svojom EU infostane v sobotu 26.08.2017 ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. V informačnom stánku sa veľa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o piatich scenároch "Bielej knihy o BUDÚCNOSTI EURÓPY". K piatim scenárom sa účastníci mohli vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné neformálne diskusie. Pre mladších účastníkov a deti boli pripravené rôzne interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. 

19.08.2017

ICED Komárno na XXVII. ročníku Veľkomederských Svätoštefanských dní

V dňoch 17. - 20. augusta 2017 sa vo Veľkom Mederi konal už v poradí XXVII. Ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní. Išlo o podujatie s účasťou zahraničných partnerských miest. Tento ročník ponúkal veľký výber ponúkaných kultúrnych ale aj poznávacích programov, ktoré sa konali na nádvorí kláštornej školy a na promenáde termálneho kúpaliska. Informačné centrum sa podujatia so svojim informačným stánkom zúčastnilo v sobotu 19. augusta na nádvorí kláštornej školy. V čase od 10:00 do 15:00 hodiny informačný stánok ED ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o piatich scenároch "Bielej knihy o BUDÚCNOSTI EURÓPY". K piatim scenárom sa účastníci mohli vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka. Napriek silnému vetru sa podujatie tešilo veľkej účasti a potešujúce bolo, že sa mnohí zaujímali aj o veci verejné. Ukázalo sa, že im nie je ľahostajná naša budúcnosť a ďalší vývoj Európy. 

04.08.2017

Svet Európy - Komoča

V dňoch 3. - 5. augusta 2017 sa v Oáza Camp Komoča konal ďalší ročník Gastrofestivalu, ktorý sa už viac ako 15 rokov teší veľkému záujmu. Každoročne sa zvyšuje aj počet zahraničných účastníkov. Ide o najväčší slovenský gastrofestival, kde zábava a chutné jedlá spolu tvoria neoddeliteľnú dvojicu. Piesočnatá pláž a priateľská atmosféra sú garantom zábavy a vynikajúcej nálady. Gastrofestival sa teší veľkej návštevnosti. Tento rok sa počet návštevníkov pohyboval okolo 10 000, preto Gastrofestival ponúkal možnosť dostať veci verejné pomerne širokému okruhu návštevníkov festivalu. Za týmto účelom sa paralelne s festivalom zriadil priestor s výstižným názvom "Svet Európy". Každý deň sa tu aktivity dotýkali niektorým celoeurópskym témam. Preberali sa tu témy euroskepticizmu, solidarity a tolerancie medzi národmi. Priestor však dostala aj kultúra a budovanie priateľstva medzi národmi. V piatok 04.08.2017 na aktivitách "Svetu Európy" nechýbalo ani zastúpenie informačného centra Europe Direct Komárno. V čase od 11:00 do 18:00 informačný stánok ED ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o piatich scenároch "Bielej knihy o BUDÚCNOSTI EURÓPY". K piatim scenárom sa účastníci mohli vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka. Prezentovala sa tiež potreba solidarity medzi národmi a dôležitosť dobrovoľníctva. Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k spoznávaniu zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva. Viedli sa veľmi hodnotné formálne ale aj neformálne diskusie.

22. júl 2017

Lúč na Ostrove - Stretnutie 6 obcí z 5 krajín

V dňoch 21.-23. júla 2017 sa v obci Lúč na Ostrove konalo medzinárodné stretnutie predstaviteľov 6 obcí z piatich európskych partnerských miest. Išlo o 3 dňové stretnutie, ktorej hlavným cieľom bolo okrem myšlienkového a hodnotového zbližovania, prezentácie zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva aj zisťovanie postojov účastníkov podujatia k súčasným problémom Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalostí migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EÚ, posilnenia dôvery v EÚ, uplatňovania politík EÚ v živote občanov na komunálnej úrovni. Veľký priestor dostali na diskusie aj témy dobrovoľníctva a aktívne občianstvo v európskej integrácii. Účastníci podujatia mali možnosť porozumieť pojmu euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť EÚ. V sobotu 22. júla 2017 bolo na podujatí prítomné aj informačné centrum EUROPE DIRECT Komárno so svojim informačným stánkom. Informačný stánok ponúkal pre účastníkov aktuálne publikácie, prezentačné predmety, interaktívne hry a testy na prehlbovanie si vedomostí o Európskej únii. Veľa sa diskutovalo o aktuálnom dianí v EÚ a tiež o piatich scenároch "Bielej knihy o BUDÚCNOSTI EURÓPY". K piatim scenárom sa účastníci mohli vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu jej účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva ako aj k formálnych a neformálnych diskusiám.

23. jún 2017

Imeľ - Ľudské práva v kontexte migračnej krízy

V piatok 23.06.2017 v poobedňajších hodinách sa v Kultúrnom dome obce Imeľ uskutočnilo podujatie venované téme ľudských práv v kontexte migračnej krízy. Účastníci podujatia si mohli vypočuť prednášky na témy "Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd" a "Postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín v SR". Cieľom prednášok bolo vyvolať diskusiu na dané témy, ale tiež podnet na zamyslenie sa nad našimi ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré nám členstvo v EÚ garantuje ale tiež zaväzuje k pomoci ľuďom v núdzi.

12. máj 2017

Mladí záchranári

Okresné a mestské kolo súťaže Mladých záchranárov sa konalo 12. mája 2017 vo voľnom priestranstve pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne. Súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl z celého okresu. Počas tejto súťaže ED Komárno ponúka účastníkom podujatia rôzne kvízy, testy a rôzne zábavné súťažné programy s tematikou EÚ. Žiaci si môžu nenútenou formou otestovať a doplniť svoje vedomosti z rôznych oblastí ako geografia, história EÚ, symboly, osobnosti EÚ a podobne. Súťaže Mladých záchranárov sa tento rok zúčastnilo 22 štvorčlenných družstiev. 

29. apríl 2017

Festival sv. Juraja Dunajská Streda

V dňoch 28. - 30. apríla 2017 sa v Dunajskej Strede konal Festival sv. Juraja. 29. apríla 2017 v čase od 10:00 do 17:00 hod. bol na podujatí prítomný aj stánok Europe Direct Komárno, ktorý ponúkal návštevníkom okrem aktuálnych publikácií a propagačných materiálov aj rôzne krízy na testovanie si vedomostí o európskych otázkach, dominantách, histórii a podobne. Pre deti boli pripravené rôzne pexesá s EÚ tematikou ako aj omaľovávanky. Pri stánku sa živo diskutovalo a rozoberali rôzne aktuálne otázky týkajúce sa dianiu v EÚ. Najviac ľudí zaujímal ďalší vývoj spojený s referendom vo Veľkej Británii, aký to bude mať dopad na celkovú stabilitu EÚ, migráciu a s ňou spojené opatrenia. Diskutovalo sa aj o voľbách vo Francúzsku. Najaktívnejší účastníci získali drobné odmeny vo forme sladkostí a rôznych prezentačných predmetov.

28. apríl 2017

Verejná diskusia s poslancami Európskeho parlamentu na tému: Aktuálne dianie v EÚ

V piatok, 28. apríla 2017, sa v Komárne v Kine Tatra uskutočnila diskusia so študentmi stredných škôl. Na diskusiu prijali pozvanie informačného centra Europe Direct Komárno poslanci Európskeho parlamentu Ivan Štefanec a József Nagy. Na diskusii nechýbali ani zástupca Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Dionýz Hochel a Mária Kavuláková.

Po úvodných príhovoroch a predstaveniach sa nasledovala živá diskusia. Prítomní mohli svoje otázky položiť nielen osobne ale aj prostredníctvom obľúbenej aplikácie Sli-do. Na podujatí sa hovorilo o programoch Európskeho parlamentu a Európskej komisie pre mladých ľudí ale aj o veľkých témach súčasnej európskej politiky akými sú spoločná bezpečnostná politika, migrácia, Brexit, vzťah EÚ k Ukrajine, Rusku a Turecku, kvalite potravín, podpore farmárov a vidieka a pod. Bolo nám potešením, ako organizátorom podujatia, sledovať diskutujúcich mladých ľudí a najmä ich záujem o veci verejné, veď ide najmä o ich budúcnosť.

Po diskusii si prítomní mali možnosť pozrieť jeden z víťazných filmov Ceny Európskeho parlamentu LUX 2015 "MUSTANG", ktorý získal aj niekoľko ďalších významných filmových ocenení a bol tiež nominovaný na cenu Oscar v kategórii najlepší cudzojazyčný film. 

20. apríl 2017

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "MLADÝ EURÓPAN 2017"

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže pre študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl pod názvom "Mladý Európan 2017" sa uskutočnilo dňa 20.04.2017 vo veľkej zasadačke v budove ÚPSVR Komárno, Župná č. 15. Regionálne kolo súťaže bolo vyhlásené pre stredné školy z okresov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Regionálneho kola sa zúčastnilo celkom 8 trojčlenných súťažných družstiev. Súťaž bola trojkolová. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky prítomné súťažné družstvá. Tretie kolo bolo zároveň finálnym kolom, do ktorého dostali pozvánku iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnili v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti i histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, politike, ekonomike, inštitúciách a viacjazyčnosti EÚ.

Víťazstvo si vybojovalo družstvo Gymnázia Šurany, ktoré tým získalo mandát reprezentovať náš región na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktoré sa tento rok uskutoční 6.6.2017 v Bratislave. 

05.04.2017

Stredoškoláci z MR na návšteve Europe Direct centra v Komárne

Dňa 05.04.2017 navštívili študenti stredných škôl z Maďarskej republiky informačné centrum Europe Direct v Komárne. Išlo o najšikovnejších účastníkov celoštátnej súťaže pre stredoškolákov 4 for Europe, ktorú už tradične pripravuje informačná sieť Europe Direct v Maďarsku. Pre študentov bola pripravená prezentácia na predstavenie informačnej siete ED na Slovensku ako aj aktivít, ktoré vykonáva ED Komárno. Študentov téma zaujala a po prednáške sa živo diskutovalo. Niektorí študenti prejavili záujem aj o publikácie a plagáty v knižnici centra.    

18. marec 2017

Tradičný Zabíjačkový festival v Búči

V dňoch 17. až 19. marca 2017 sa v obci Búč konal už v poradí druhý ročník Zabíjačkového festivalu. Festival bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov a konal sa za prítomnosti účastníkov zo všetkých partnerských miest obce. Návštevníci festivalu sa mohli oboznámiť s prácou mäsiarov z rôznych regiónov, krajov a štátov, spoznať pracovné postupy, techniky, zvyky a nahliadnuť do tajov prípravy rôznych zabíjačkových dobrôt. Na tohtoročný festival sa prihlásilo celkom 22 súťažiacich družstiev z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a samozrejme zo Slovenska. Festival účastníkom ponúkal okrem chutných zabíjačkových špecialít aj hodnotné diskusie a bohatý kultúrny a iný sprievodný program. Na akcii bolo prítomné aj informačné centrum Europe Direct Komárno so svojim stánkom, ktorý pre účastníkov podujatia ponúkal najnovšie informačné materiály, prezentačné predmety, rôzne kvízy, hry a tiež omaľovávanky. U stánku sa preberalo aj aktuálne dianie v EÚ a živo diskutovalo. 

24. január 2017

Informačný deň pre študentov pod názvom "Živnostenské podnikanie na jednotnom trhu EÚ"

Dňa 24.1.2017 sa uskutočnil informačný deň pre študentov pracovný seminár k agende Európa 2020 so zameraním na podmienky živnostenského podnikania na jednotnom trhu EÚ. Cieľovou skupinou boli študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne. Seminár moderovala a v pozícii lektora pôsobila riaditeľka ED Komárno. Téma s ohľadom na jej veľmi praktický význam bola pozitívne prijatá študentmi ako budúcimi podnikateľmi - živnostníkmi. 

2. december 2016

Európsky informačný deň na Univerzite J. Selyeho v Komárne

Europe Direct Komárno v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pripravili pre študentov Univerzity J. Selyeho v Komárne moderované diskusné stretnutie - Európsky informačný deň na tému: Priority Európskeho parlamentu a zhodnotenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Podujatie sa konalo na akademickej pôde, v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho a bolo zamerané na podporu participatívneho občianstva EÚ u mladých ľudí. Odborný príspevok do diskusie zabezpečili poslanec Európskeho parlamentu József Nagy (EĽS) a zástupca Informačnej kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel.

Účastníci diskusného fóra mali možnosť pri kladení otázok využívať aplikáciu slido. Z množstva a kvality kladených otázok vyplynulo, že dané témy študentov skutočne zaujímajú a budúcnosť Európy im nie je ľahostajná. Najviac otázok sa týkalo bezpečnosti a budúcnosti Európy, Frontexu, Brexitu, schengenského priestoru, ďalšie možné rozširovanie, členstva Turecka v EÚ, Ukrajiny a pod. 

4. november 2016

Európsky informačný deň v Leviciach

Europe Direct Komárno v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu pripravili pre študentov stredných škôl pôsobiacich v Leviciach moderované diskusné stretnutie pod názvom Európsky informačný deň (EID). Podujatie bolo určené predovšetkým pedagógom a študentom. Zúčastniť sa ho však mohol každý, kto má záujem o zlepšovanie európskej občianskej spoločnosti. Cieľom EID bolo podporiť participatívne občianstvo Európskej únie u mladých ľudí na lokálnej a regionálnej úrovni. Odborným príspevkom do diskusie prispeli slovenský poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík a zástupca Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýz Hochel.   

26. september 2016

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV so siedmakmi na ZŠ Pohraničná Komárno

26. september 2016 sa na Základnej škole v Komárne na Pohraničnej ulici niesol v duchu Európy. Čas od 10:55 do 12:10 bol vyhradený pre žiakov siedmeho ročníka. Počas prednášky sa žiaci mali možnosť dozvedieť informácie týkajúce sa histórie vzniku Európskeho dňa jazykov, jeho ciele ale aj rôzne fakty a zaujímavosti o jazykoch. Zároveň si mohli otestovať svoje jazykové zručnosti formou kvízu, ktorý na tento účel pre nich pripravilo ED Komárno. Cieľom bolo žiakom poukázať na nutnosť učenia sa cudzích jazykov a prebudiť u nich väčší záujem o ich štúdium. V neposlednom rade sa mohli dozvedieť o možnostiach a programoch, ktoré im znalosť cudzích jazykov ponúka. 

26. september 2016

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV s deviatakmi na ZŠ Pohraničná Komárno

26. september 2016 sa na Základnej škole v Komárne na Pohraničnej ulici niesol v duchu Európy. Čas od 9:45 do 10:50 bol vyhradený pre žiakov deviateho ročníka. Počas prednášky sa žiaci mali možnosť dozvedieť informácie týkajúce sa histórie vzniku Európskeho dňa jazykov, jeho ciele ale aj rôzne fakty a zaujímavosti o jazykoch. Zároveň si mohli otestovať svoje jazykové zručnosti formou kvízu, ktorý na tento účel pre nich pripravilo ED Komárno. Cieľom bolo žiakom poukázať na nutnosť učenia sa cudzích jazykov a prebudiť u nich väčší záujem o ich štúdium. V neposlednom rade sa mohli dozvedieť o možnostiach a programoch, ktoré im znalosť cudzích jazykov ponúka. 

17. september 2016

VEĽKÝ MEDER - "Dotkni sa hviezd"

17.9.2016 sa vo Veľkom Mederi na promenáde termálneho kúpaliska konala rozlúčka s letom. Aktivita bola súčasťou trojdňového programu realizovaného v rámci úspešného projektu "Dotkni sa hviezd", ktorý bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Na akcii bolo prítomné aj informačné centrum Europe Direct so svojim stánkom, ktorý pre účastníkov podujatia ponúkal najnovšie informačné materiály, rôzne kvízy, hry a tiež omaľovávanky. U stánku sa preberalo aj aktuálne dianie v EÚ a živo diskutovalo. 

10. september 2016

DEŇ OBCE "BABIE LETO" V NOVEJ DEDINKE

V sobotu 10. septembra 2016 sa v areáli voľného času obce Nová Dedinka konal Deň Obce s bohatým kultúrnym programom. Na akcii bolo prítomné aj informačné centrum Europe Direct Komárno so svojim informačným stánkom ponúkajúcim rôzne aktuálne publikácie, pre študentov a dospelých kvízy na testovanie si svojich vedomostí o EÚ a pre tých menších rôzne pexesá a puzzla s európskou tematikou. Pre tých najmladších Európanov boli pripravenéaj pekné omaľovávanky. Stánok tiež ponúkal možnosť kladenia otázok a živej diskusie. 

9. september 2016

DEŇ EURÓPY na ZŠ v Pustých Úľanoch

9. september 2016 sa na Základnej škole v Pustých Úľanoch niesol v duchu Európy. V čase od 9:00 do 10:30 mali možnosť žiaci deviateho ročníka získať informácie o úlohách jednotlivých inštitúcií EÚ, ako aj o 10 bodoch JUNKEROVHO PLÁNU. Zároveň si mohli vyskúšať aj neľahkú úlohu europoslancov pri hľadaní kompromisov pri zostavovaní rozpočtu. Žiaci mali tiež možnosť klásť otázky súvisiace s ich právami a možnosťami, ktoré im z členstva v EÚ vyplývajú.  

Čas od 10:40 do 12:10 bol vyhradený pre žiakov ôsmeho ročníka. Formou prezentácie sa mohli oboznámiť s inštitúciami, ich úlohami ako aj symbolmi EÚ. Bola im vyzdvihnutá potreba učenia sa cudzích jazykov a v súvislosti s blížiacim sa Európskym dňom jazykov si svoje jazykové zručnosti mohli otestovať prostredníctvom krátkeho kvízu.  

16. júl 2016

IX. Dni Pála Patóa vo Svodíne

Svodínske Dni Pála Patóa sa v tomto roku konali v dňoch 15. až 17. júla. Podľa pôvodného plánu infostan EÚ sa mal konať na Hlavnom námestí od 10:00 hodiny. Počasie si však s organizátormi podujatia nepríjemne zahralo. Kvôli prietži mračien bolo potrebné voľnopriestorové podujatia presunúť do priestorov kultúrneho domu. Zároveň došlo aj k časovému posunu prítomnosti infostánku EÚ na poobedňajšie hodiny. Infostan EÚ ponúkal pre prítomných rôzne aktuálne publikácie a iné informačné materiály. Pre odvážnejších kvíz o reáliách EÚ. Deti si svoje vedomosti o EÚ mohli prehlbovať hravou formou. Boli pre ne pripravené pexesá s EÚ ematikou a pre tých najmenších aj pekné omaľovávanky .

2. júl 2016

DIAKOVSKÉ OBECNÉ DNI

Diakovske obecné dni sa konali v amfiteátri pri kultúrnom dome od 1. až do 3. júla. Pre účastníkov ponúkal bohatý program. 2. júla sa Obecných dní zúčastnilo aj ED Komárno. U stánku s publikáciami a propagačnými materiálmi bolo možné živo dikutovať o aktuálnom dianí v EÚ. Deti sa mohli tiež zabaviť pri pekných omalovávankách ako aj skladaní puzzle a pexesa s európskymi tematikami. 

FOTOGALÉRIA

17.6.2016

OBECNÉ DNI V KOSTOLNÝCH KRAČANOH

V dňoch 17. a 18. júna 2016 sa konali v Kostolných Kračanoch obecné dni. V poobedňajších hodinách 18.júna na podujatí bolo prítomné aj informačné centrum ED Komárno. V informačnom stánku boli ponúkané aktuálne puvlikácie o diani EÚ. Prítomní pri stánku mali možnosť aj klásť svoje otázky a živo diskutovať. Odvážnejší si mohli otestovať aj svoje vedomosti z histórie, geografie a pod.. Deti čakali rôzne omalovávanky ako aj pexesá s EÚ tematikou.

FOTOGALÉRIA

28.5.2016

DEŇ DETÍ V ČIERNOM BRODE

Dňa 28.5.2016 bolo EUROPE DIRECT Komárno prítomné na futbalovom štadióne V Čiernom Brode, kde sa konali v rámci obecných dní oslavy Dňa detí. ED Komárno bolo na akcii prítomné so svojim stánkom , kde si návštevníci mohli pozrieť a zobrať najnovšie publikácie týkajúce sa života v EÚ.

Deti si mali možnosť overiť svoje vedomosti o EÚ prostredníctvom pripravených kvízov a tie najmenšie ratolesti sa mohli zabaviť pri vymalovánkach, či vykladaním puzzle ako aj pexesa s EÚ tematikou.

FOTOGALÉRIA

28. apríla 2016

Súťaž Mladých záchranárov 2016

Súťaž mladých záchranárov sa uskutočnila 28.4.2016 vo voľnom priestranstve pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne. Súťaž je pre žiakov základných škôl z celého okresu. Počas tejto súťaže ED Komárno pripravuje rôzne kvízy, testy a rôzne zábavné súťažné programy s tematikou EÚ. Študenti si môžu nenútenou fomou otestovať svoje vedomosti z rôznych oblastí ako geografia, história EÚ, symboly a osobnosti EÚ a podobne. S niektorými žiakmi sa podarí vyvolať živú diskusiu, v rámci ktorej sa rozoberajú rôzne témy z oblasti práv vyplývajúcich z členstva EÚ. Súťaže mladých záchranárov sa zúčastnilo 18 štvorčlenných družstiev. Išlo o sprievodnú akciu spoluorganozovanú OÚ Komárno na vyplnenie voľného času súťažných družstiev a ich doprovodu.  

23. apríl 2016

Festival sv. Juraja Dunajská Streda

V dňoch 22. - 24. apríla 2016 sa v Dunajskej Strede konal Festival sv. Juraja. 23.4.2016 v poobedňajších hodinách bol na festivale prítomný aj stánok Europe Direct Komárno, ktorý ponúkal návštevníkom okrem aktuálnych publikácií a propagačných materiálov aj rôzne krízy na testovanie si vedomostí o európskych otázkach, dominantoch, histórii a podobne. Pri stánku sa živo diskutovalo a rozoberali rôzne aktuálne otázky týkajúce sa dianiu v EÚ. Najviac ľudí zaujímal ďalší vývoj spojený s referendom vo Veľkej Británii, aký to bude mať dopad na celkovú stabilitu EÚ, migráciu a s ňou spojené opatrenia. Najaktívnejší účastníci získali drobné odmeny vo forme prezentačných predmetov.

22. apríl 2016

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže "MLADÝ EURÓPAN 2016"

 Regionálne kolo jedenásteho ročníka celoslovenskej súťaže pre študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl pod názvom "Mladý Európan 2016" sa uskutočnilo dňa 22.04.2016 vo veľkej zasadačke v budove ÚPSVR Komárno, Župná č. 15. Regionálne kolo súťaže bolo vyhlásené pre stredné školy z okresov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Regionálneho kola sa zúčastnilo celkom 14 trojčlenných súťažných družstiev. Súťaž bola trojkolová. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky prítomné súťažné družstvá. Tretie kolo bolo zároveň finálnym kolom, do ktorého dostali pozvánku iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnili v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti i histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, politike, ekonomike, inštitúciach a viacjazyčnosti EÚ.

Víťazstvo si vybojovalo družstvo Gymnázia Šurany, ktoré tým získalo mandát reprezentovať náš región na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktoré sa tento rok uskutoční 25.5.2016 vo Vysokých Tatrách. 

8. apríl 2016

Beseda s gymnazistami v Nových Zámkoch

Prednáška a beseda so študentmi gymnázia v Nových Zámkoch sa uskutočnila na pôde Knižnice Antona Bernoláka. Hlavnou témou boli všetky najdôležitejšie európske inštitúcie, ich kompetencie a vzájomná previazanosť vo väzbe na blížiace sa prvé polročné predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ. Študentom boli priblížené prípravné práce ako aj harmonogram aktivít, ktoré sa počas predsedníctva budú diať najmä na území Slovenskej republiky. Ďalej plánované priority, ktoré sa oficiálne zverejnia na začiatku predsedníctva. Študenti využili možnosť kladenia otázok a aktívne sa zapojili aj do úlohy v skupinách. Besedy sa zúčastnilo 50 študentov. Počas besedy vykazovali o danú tému živý záujem.